NYHETSARKIV

NYHETsarkiv

Her finnes tidligere meldinger og klubbmøterapporter:

11. desember - Klubbkveld
Presidenten ønsket klubbmedlemmene velkommen og innledet med noen klubbsaker:
 • Fellesmøte på Sola Strandhotel mandag 3. februar 2020 over temaet "Det brysomme klimaet", hvor eksperter og politikere vil prøve å opplyse oss om tingenes tilstand og mulige veier fremover. Påmelding (klubbmedlemmer, ledsagere og venner) gjøres innen 15. januar til klubbsekretær Inger Aase, mens betaling gjøres direkte til klubbens bankkonto eller Vipps-konto - stor kr 350 per påmeldte. Merk innbetalingen "Solamøtet 2020". Eventuelle spørsmål kan rettes til President Ove eller klubbmedlem Christin Landmark.
 • Klubbens program for våren 2020 er så godt som klart og vil bli lagt ut på klubbens hjemmesider med det første.
 • Det ble til slutt minnet om nyttårskonserten fredag 10. januar 2020.

Kveldens hovedinnlegg var ved klubbmedlem Lill Ann Køinig over temaet "Hva har formet meg". Hun startet med å fortelle om sin oppvekst i Fredrikstad og videre tur til Lillehammer for internatskole før hun ga seg igang med universitetsstudier i Oslo. Familien flyttet tidlig til Tanzania, hvor de arbeidet innen Norad-systemet i fire år. Det var en meget spennende og på mange måter utfordrende og lærerik tid. Fra Tanzania gikk turen til Botswana, hvor de fortsatte sin humanitære arbeid i tre år - nå for danske hjelpetjenester. Dette oppholdet ble ikke mindre interessant enn oppholdet i Tanzania. Presentasjonen ble fremført med glød og vidd og bekreftet at det finnes mange "grønne grener" for karriere og familieliv også utenfor vårt eget kongerike.


4. desember - Julemøte

Presidenten ønsket velkommen til klubbmedlemmer, ledsagere og gjester og spesielt til Maggi Hatløy, virksomhetsleder i Kirkens Bymisjon. Klubben har hatt et mangeårig samarbeid med Bymisjonen, og bidrag med julegaver fra klubbens medlemmer er blitt en fin en tradisjon. Hatløy takket for samarbeidet og alle gavene, som deles ut på Bymisjonens tradisjonelle julaftenmiddag. For ti år siden var det for 20-30 gjester til stede på julemiddagen - nå er det over 300. Middagen foregår nå på hotell og med bidrag fra mange frivillige hjelpere.


Klubbmedlem Ellinor Bryne formidlet vakre juletanker, og Marta Gudmestad fortalte om gode juleminner fra barneårene på Jæren. Mens forsamlingen hygge seg med ostebord, underholdt klubbmedlemmene Lill Anne Kiønig med en hyggelig historie og Bjørn Arvesen deklamerte ”Fanitullen” som bare han kan. Kveldens utlodning var til inntekt for Kirkens Bymisjon, og klubbens styre sørget for at resultatet fra den ble doblet med bidrag fra klubbens egen kasse.

 

Ellinor Bryne og Jorien Barstad fra Servicekomitéen fikk velfortjent takk og applaus for et flott julemøte.   


   


27. november - Klubbmøte

Presidenten ønsket velkommen - spesielt til kveldens foredragsholder Dag Øyvind Meling, adm. dir. i Roxel AS. Klubbmedlem Roald Håland holdt så minneord om Valdemar Hansteen, tidligere medlem i tidligere Harfrsfjord RK, som nylig gikk bort i en alder av 96 år. Klubbmedlem Siri Malmstrøm orienterte så om klubbens prosjekter og inviterte til forslag om "verdige" lokale mottakere av støtte fra klubben. Solveig Fløgstad nevnte at klunbben hadde fått en hel sides spalteplass for omtale av årets Summer Camp i bladet Rotary Vest.


Dag Øyvind Meling er gründer, eier og adm. dir. i det lokale teknologi- og entreprenørselskapet Roxel AS, som i løpet av 10 år har utviklet seg til å bli en betydelig aktør innen mange industrisektorer i Rogaland. Det startet med fokus på olje, men da oljekrisen kom, slo selskapet fort om fra 80/20-fokus på olje til 20/80 og bega seg inn i andre industrisektorer. Her "svidde de fingrene" på landbasert byggevirksomhet i et av datterselskapene og gikk gjennom en krevende læreperiode. Selskapet er nå gjennom dette og oljekrisen er over, så nå råder optimisme igjen. Det var et interessant og engasjert innlegg om en lokal aktør med dristighet og vyer til lærdom for mange.


20. november - Lutefiskkveld

Presidenten ønsket velkommen til det som ble en fin og vellykket lutefiskkveld med etterlengtet «Facelook», dvs. alle deltakere kunne se hverandre i æynene og snakke på den "gamle" måten uten sosiale medier! All ære til leder av Tur- og aktivitetskomitéen, Torbjørn Fjelland, som hadde et interessant innlegg om selve stedet og historien bak - fra å være lokale for Bondeungdomslaget til dagens mer tidsriktige "hippe" funksjon. Klubbmedlem Bjørn Arvesen underholdt på sin alltid imponerende og lune måte med sang og gitarspill.


13. november - Klubbmøte

Presidenten ønsket velkommen - spesielt til kveldens foredragsholder Tor Geir Espedal, prosjektleder for Rogfast hos Statens Veivesen. HAn gikk så gjennom noen klubbsaker.


Tor Geir Espedal foredro om Rogfast-prosjektet og innledet med en illustrativ video. Han fikk straks spørsmål om kontraktkansellering, overskridelser og forsinkelser, men forklarte dette grundig og la igjen et inntrykk av at "det kommer til å gå bra til slutt". Prosjektet er antagelig det mest teknisk spektakulære for ferjefri E39 mellom Stavanger og Trondheim med en forventet pris på noe i overkant av 20 mrd. kroner. Det er spesiell usikkerhet knyttet til prosjektet pga. usikre geologiske forhold. Espedal understreket at prosjektet vil være svært lønnsomt samfunnsøkonomisk ved å gi kortere reisetid mellom Stavanger og Haugesund (40 min.), lavere driftskostnader enn Staten har i dag med ferjebasert forbindelse og at veiforbindelsen blir uavhengig av værforholdene. Det var et interessant innlegg som fikk stort engasjement fra de fremmøtte.


6. november - Klubbmøte med årsmøte

Presidenten ønsket velkommen - spesielt til kveldens foredragsholder Sverre Godøy fra Sandnes RK, som orienterte om utviklingen av Rogaland Arboret, der klubben er sterkt involvert. For tiden arbeides det med planer om nybygg og tilhørende funksjoner, som vil koste betydelige summer fra det offentlige og fra frivilligheten i distriktet. Det er som bidragsyter i sistnevnte gruppe Sandnes RK har engasjert seg - og det er behov for flere. For ytterligere informasjon om prosjektet, se: www.arboretet.no


Det ble så holdt årsmøte i Gandsfjord RK:


 • Regnskapet ble gjennomgått, som som viser et positivt driftsresultat og en betydelig egenkapital. Medlemmene vedtok prinsipielt at noen av midlene skal brukes på fornuftige oppgaver. 
 • Det ble nevnt at et slikt kunne være å støtte barn i Stavanger som har fattige foreldre, som omfatter rundt 3000 barn. Prosjektkomiteen har foreslått å støtte dette formålet tidligere og vil nå arbeide videre med saken. 
 • Det ble opplyst at Servicekomiteen har laget en prosedyre for sitt klubbarbeid. Presidenten ønsker at de andre komiteene også gjør det.
 • Det ble avholdt valg med følgende resultat:
 • Innk. president for 2021/2022 ble valgt: Kjetil Galta
       Styret for 2020/2021 ble valgt: President - Ståle Hatteland, Sekretær - Jannike Cappelen (2 år), Kasserer - Ove Skjæveland (ikke på valg),                   Styremedlem - Jorien Barstad (1 år), Past President - Ove Huus (1år), Innk. president - Kjetil Galta, Revisor - Oddmund Haugland (1 år)
 • Det ble vedtatt å videreføres kontingenten på nåværende nivå.
 • Det ble opplyst at klubben nå har etablert VIPPS-konto for bruk ifm. intern utlodning m.m.


30. oktober - Klubbmøte

Presidenten ønsket velkommen - spesielt til kveldens foredragsholder Kyrre Knudsen - sjeføkonom i SR- bank. Det ble minnet om at neste møte er klubbkveld med generalforsamling og valg.  Således vil innkommende president Ståle Hatteland de neste dagene avklare kandidater til aktuelle verv. Klubbmedlem Ellinor Bryne orienterte om opplegget for årets julemøte 4. desember samt gaver til Kirkens Bymisjon. Invitasjon og nærmere orientering blir sendt ut med det første.


Hovedinnlegget var over temaet «Kryptovaluta – hva er det og hva skal vi med det?». Kyrre Knudsen forklarte og kommenterte mange spørsmål fra medlemmene under foredraget. Han nevnte at mange engelske begreper er i bruk som ikke oversettes, slik som Bitcoins, Ethereum Price (ETH) og Block Chains. Det hjelper neppe på forståelsen! Handel foregår på den «delvis offisielle kryptobørsen» innen definerte nettverk. Disse børsene er storforbrukere av energi til sine datamaskiner som kontinuerlig regner på de til enhver tid gjeldende verdier. Kryptovaluta er en svingende verdi som baserer seg på teknologi i et ikke-regulert marked som hele tiden er i forandring. Det finnes en «App» som gir tilgang til økt forståelse og tilgang til kryptovaluta. For noen virker kryptovaluta å være knyttet til mer eller mindre lyssky/kriminell virksomhet, som nok ikke alltid stemmer.


Det var stort fremmøte og engasjement.
23. oktober - Klubbmøte med besøk av DG

Medlemmer fra klubbens styre og komiteer hadde formøte med DG Odd Henning Johannesen og AG Martin Sigmundstad før møtet. Klubben orienterte bl.a. om aktiviteter og status for nye aktuelle lokale initiativer.


Servicekomiteen stilte som vanlig vel forberedt til møtet med fersk kringle og datasystem som fungerte ved første forsøk. To klubbmedlemmer ble nevnt for sine fødselsdager -  Rune Høgberg og  Reidulf Klovning.


I møtet orienterte DG om aktuelle saker og prosjekter i Distrikt 2250 og Rotary generelt:


  - 10 000 Happy Birthdays-prosjektet utvikles videre.

  - Bekjempelsen av polio er Rotarys viktigste internasjonale prosjekt.

  - I Norge søker Rotary om å gjøre dette polioprosjektet til mål for neste års TV-aksjon.


Kanskje kan vi gjøre mer ut av innsatsen rundt Shelter Box her lokalt - hva med å gi saken en «stand» under Gladmatfestivalen? Fokus på medlems-/klubbutvikling er viktig generelt og i distriktet. Nye muligheter ble nevnt og drøftet knyttet til ungdomssegmentet. Enkelte klubber ønsker mer fokus på mulig engasjement rundt miljøsaker. Prosjekter ifm. den havarerte ubåten ved Fedje og «plasthvalen» på Sotra er nevnt.


 


16. oktober - Klubbmøte 

Presidenten minnet om klubbkveld 6. november, som omfatter generalforsamling med valg til styre og andre funksjoner. Medlemmene ble anmodet om å komme med forslag til kandidater til verv som innkommende president, sekretær, kasserer, et styremedlem og revisor. Forslag sendes elektronisk til innkommende president Ståle Hatteland innen 30. oktober.


Kveldens hovedinnlegg var ved Njål Kolbeinstveit fra Seniortanken som snakket om "Klimapolitikkens utfordringer for en rik oljenasjon". Han brukte fornybar energi med bygging av vindmøller og ditto konflikter med naturverninteresser som eksempel. Et annet var utforming av trafikkregulerende tiltak vha. bommer og nullutslippsbiler. Bak det hele står utålmodig ungdom og foreldre/voksne som ønsker å gjøre noe konkret og betydningsfult for å «redde kloden». Det er derfor viktig å få til en meningsfull dialog - særlig med ungdommen.


Spørsmål og kommentarer viste og at det er mange som sliter med troverdigheten i prognoser for klodens forventede klimautvikling. Disse bygger i det vesentlige på omfattende forskning og modellering i regi av FNs klimapanel IPCC. Det ble en livlig kommentarrunde, som tydelig illustrerte både aktualitet og engasjement!


 


14. oktober - Høstdugnad på Stokka sykehjem 

Fem av klubbens medlemmer møtte til ny dugnad i sansehagen ved Stokka sykehjem 10. oktober. Resultatet ble en nyryddet hage og mange blomsterløk i jorden. Takk for flott innsats til alle!


 


12. september - Rotary Summer Camp:

Som rapportert tidligere, se 2. september, gjennomførte TRF- og prosjektkomitéen under sin leder Siri Malmstrøm tidligere i høst et flott program ifm. klubbens rolle for Rotary Summer Camp. Tiltaket fikk hederlig omtale i Stavanger Aftenblad forleden:


Gandsfjord Rotaryklubb har hatt besøk av ti ungdommer fra Europa og Taiwan. I løpet av fire dager fikk de oppleve byen Stavanger, hyttetur til Kvitsøy med båttur, hummerklekkeriet og fårikål (Kvitsøy-lam), hyttetur til Sirdal med sauesanking under Sirdalsdagene, middag med elggryte, Byrkjedalstunet og Månafossen! Sommerleiren er et samarbeid mellom flere lokale klubber, og en viktig del av Rotary sitt utvekslingsprogram for ungdom. I Rogaland besøkte de først Strand Rotaryklubb, så Gandsfjord Rotaryklubb før de avsluttet hos Sola Rotaryklubb.    


Klubben sender stor takk til alle som bidro!


 


9. oktober - Klubbmøte 

Presidenten opplyste at julemøtet nå er satt til 4. desember i klubbens vanlige lokaler i Sømannsforeningen og at det er 44 påmeldte til lutefiskvelden på tidligere Gaffel & Karaffel 20. november. Han fortalte han hadde deltatt på Distriktskonferansen i Haugesund sist helg, som hadde vært både nyttig og trivelig.


Kveldens innlegg var ved tidligere sjefsredaktør i Stavanger Aftenblad, Tom Hetland, over temaet «Valget 2019 – fikk vi et nytt politisk kart?». Han startet med å minne om de tallmessige resultatene og at vi hadde fått en venstredreining med Sp som den store vinneren samt gjennombrudd for FNB. Frammøteprosenten under valget gikk – kanskje overraskende – opp rundt 4,5 prosent.


Hetland mente å se en distriktsprotest i årets valg, særlig fra Nord-Norge og Innlandet, der Ap tapte mange stemmer til Sp. Det var også en utpreget bompengeprotest, som laget problemer for regjeringen midt i valgkampen, noe som spesielt rammet Frp. MDG innkasserte på sine miljøsaker og privatisering og konkurranseutsetting var omstridte temaer i mange sammenhenger. Iflg. en spørreundersøkelse før valget var skole, helse og eldreomsorg viktigst, men disse temaene flyttet få stemmer. Ap tapte stemmer, men sikret posisjoner, som f.eks. å få ordfører i Kristiansand for første gang siden 1947. H tapte ikke så mange stemmer, men tapte mange posisjoner. Hetland mente H ble rammet av ønske om politisk skifte - slitasje.


Han gikk videre gjennom hvert enkelt parti og analyserte disse. De mange små partiene skaper klare utfordringer ved at mange koalisjonsmodeller tvinger seg frem. Han trodde ikke FNB ville overleve på sikt. Hetland mente å se et særtrekk for Rogaland, idet Ap og H klarte seg bra, og at Sp hadde mindre framgang: Rogaland er ikke distriktsfylke. 


Det var et interessant og engasjerende foredrag.


 


2. oktober - Klubbkveld 

Presidenten opplyste at det arbeides med å flytte julemøtet til 4. desember (i stedet for 11. desember) pga. problemer med å finne egnet lokale. Videre minnet han om at 60 plasser er reservert for nyttårskonserten i Konserthuset 10. januar. Hver enkelt må hente ut sine egn billetter, enten på nettet eller ved personlig oppmøte i billettluken i Konserthuset. De som vil være med på middagen samme dag, må gi beskjed til klubbmedlem Torbjørn Fjelland. Presidenten opplyste at han vil delta i på distriktsmøtet i Haugesund fra 4. til 6. oktober.


Det var treminuttersinnlegg ved klubbmedlem Jannike Cappelen og hovedinnlegg ved klubbmedlem Oddmund Haugland:


Jannike fortalte kort om sin bakgrunn og utvikling. Hun er født 1. mai, som iflg. henne selv var et godt valg, fordi hun alltid har vært glad i å jobbe! Hun har hatt ulike yrker, som spenner fra bartender og rengjøringsassistent til stillinger innen revisjon og logistikk. Hun er født i Sverige, hvor hun ble gift og arbeidet i flere år. Hennes firma etablerte seg etterhvert i Norge – og hun fulgte med, men ukependlet til sitt hjem i Sverige. For 10 år siden traff hun sin nye mann – de hadde sin første date på Preikestolen! Jannike er glad i musikk. Familien har hund og hest, og det gås mye tur.


Oddmund er født under krigen, som for familiens vedkommende var krevende nok. Foreldrene ble skilt, som var uvanlig den gang. Han kom derfor til å vokse opp sammen med sin mor hos besteforeldrene, som var trygt og godt. Han møtte sin far igjen for første gang da denne ble 88 år. Oppvekst uten far samt å være «skilsmissebarn» var tøft og ble en betydelig drivkraft for egen utvikling: Oddmund ville vise at han dugde! Han gikk på landsgymnaset på Bryne og tok senere befalskolen før han reiste til University of Birmingham/Lancaster University for økonomiutdannelse. Oddmund arbeidet først i London før han kom hjem til gamlelandet. Han har hatt interessante stillinger i næringslivet i Stavanger-området gjennom mange år og er nå pensjonist.


Møtet ble avsluttet med tradisjonell utlodning og vandring til et nærliggende «vannhull» for noen.


   


25. september - Klubbmøte 

Presidenten orienterte om planer for julemøtet og muligheter for datorer/lokaler. Info kommer når dette er endelig avklart. Leder for tur- og aktivitetskomitéen, Torbjørn Fjelland, informerte om forestående lutefiskaften, nyttårskonsert og vårtur til Sogndalsstrand. Se epost mottatt fra Presidenten med invitasjoner og anvisninger for påmelding.


Kveldens foredragsholder var Torvald Sande fra Seniortanken, forøvrig også rotarianer, som orienterte over temaet "Vindmøller - energiproduksjon og beskatning". Han er sivilingeniør med lang fartstid innen kraftbransjen, sikkerhet og beredskap, gasseksplosjoner, støy etc. Erfaringene med kraftproduksjon ved bruk av vindturbiner er blandede. Som eksempel nevnte han at det i Tyskland nå finnes rundt 30.000 vindmøller. Dette kraftbidraget har redusert landets utslipp av CO2 med 0,5 % - ikke mye kan man vel si. Generelt virker slik kraft å være politisk overvurdert ift. hva som faktisk leveres og hva det koster inkludert ditto miljømessige bidrag. Som kjent, er det blitt et meget kontroversielt tema i Norge, siden denne kraftproduksjonen og samspillet med annen kraft er lite kjent og forstått blant politikere og velgere både teknisk og økonomisk. Temaer som ujevn kraftleveranse (vinden varierer!) og derfor nødvendig samspill med annen kraft og påvirkningen på naturen til lands og til havs er for lite kjent og fokusert. Politiske avtaler for norske leveranser med tilskuddsordninger for anlegg, grønne sertifikater, opprinnelsesgarantier og skatteforhold blir fort uoversiktlige og med utilsiktede konsekvenser. En mer faktabasert planlegging og direkte finansieringshjelp på prosjektbasis kunne fungert bedre.


 


18. september - Klubbmøte

Presidenten innledet med å be medlemmene komme med forslag til ny guvernør for distrikt 2250 samt forslag til medlemmer i det nye styret i klubben vår, dvs. innkommende president, sekretær og  ett styremedlem, med frist 30. september. 


Møtet var viet status på komitéenes arbeid:


TRF- og prosjektkomitéen v/leder Siri Malmstrøm: Komiteens hovedprosjekt, Summer Camp, er gjennomført og var svært vellykket. Forslag til nye prosjekter er ønsket – og gjerne om noe vi kan ta eierskap i. Det er enighet om å satse på nærmiljøet, noe som har vært tradisjon i klubben. Leder tar kontakt med Stavanger kommune for å få innspill. Pågående prosjektene er skoleprosjektet i Antsirabe på Madagaskar, støtten til Kirkens Bymisjonen (økonomisk støtte, julegaver og hjelp med den årlige grillfesten), hjelp til stell av sansehagen ved Stokka sykehjem, Shelter Boxer og «10000 Happy birthdays» i Malawi og Zambia.


Servicekomitéen v/leder Jorien Barstad: Mange deltar i komitéen, som er nødvendig for alltid å kunne stille minst to medlemmer for å klargjøre til klubbmøtene. Julemøtet og presidentskiftet er også komiteens ansvar. Det arbeides med å finne en taler til julemøtet, som vil bli bestemt av Programkomitéen og styret i fellesskap. Det var enighet om at det bør være en prest. Leder arbeider med å prosedyre for arbeidet i komitéen.


Tur- og aktivitetskomitéen v/leder Torbjørn Fjelland: Kommitéen har mange saker på gang, som lutefiskaften 20. november (invitasjon følger om kort tid), nyttårskonsert i Stavanger konserthus (fredag 8. januar – samme opplegg som sist), fellestur inn-/utland (16. - 19. april eller 23. – 26. april), som kan være lokale turer - Kristiansand med konsert på Kilden konserthus, Egersund med overnatting på Grand Hotel muligens med innlagt revy, Sogndalstrand kulturhotell og endelig Edinburg. Sistnevnte ble nedstemt pga.  kostnader. 


Programkomitéen v/leder Rune Høgberg: Programmet er klart for høsten fram til jul – se klubbens hjemmesider. Et forslag til program for våren kunne være omvisning på Atlandtic Hotel, hvor klubben i mange år hadde sine klubbmøter.


Medlemskomitéen v/leder Kjetil Galta: Komitéen ønsker tre-fem nye medlemmer og ønsker innspill til kandidater fra medlemmene iht. samme prodedyre som i fjor.


PR- og omdømmekomiteen v/ Odd Leif Andersen (leder Solveig Fløgstad var ikke tilstede): Målsettingen for komitéen er å gjøre Rotary bedre kjent. Videre å få noe inn i bladene Rotary Vest og Rotary Norden. Komitéen har planer om å foreslå innlegg om Summer Camp og Kirkens Bymisjons grillfest. Det er også et ønske om at de lokale avisen omtaler klubben og Rotary med fokus på prosjekter.11. september - Klubbmøte

Presidenten innledet møtet med å opplyse at portrettbilder av medlemmer (selvtatte med telefon) stadig mottas og blir fortløpende lagt ut på medlemsoversikten på klubbens hjemmesider. Han oppfordret flere til å gjøre det samme som ledd i oppdatering og fornying av medlemsoversikten. Han opplyste så at klubbkommitéene har møter og forbereder seg til presentasjoner på neste klubbmøte 18. september. 


Han introduserte så kveldens foredragshlder, Gunnar Berge, som har merittliste fra politikk og næringsliv som alle er vel kjent med, dvs. fra å starte som lærling på Rosenberg Verft til lokalpolitikk og senere nasjonal politikk - det siste med flere ministerposter - og endelig til stilling som oljedirektør. Paralellt har han - og stadig har - tillitsverv i et utall utvalg og foretak.


Temaet for innlegget var kommune- og regionreformen. Gunnar tok utgangspunkt i sin oppvekst i Etne kommune og hvordan verden fortonte seg derfra i hans unge år og holdt dette opp mot hvordan landet var organisert med kommuner og regioner den gang og i dag. Han påpekte de store endringene landet har gått gjennom siden befolkningen talte omkring tre millioner tidlig på 1950-tallet til over fem milioner i dag, urbaniseringen som har skjedd (og stadig skjer) hvor halvparten av folket bodde på landet på 1950-tallet mot rundt 20% i dag, folkets kompetanseutvikling som gjør at unge trekker til byer for både å skaffe seg utdanning og senere arbeid samt arealbegrensninger og upraktiske grenser svært mange kommuner og regioner har opplevd i lange tider. Kompeleksiteten i kommune- og regionstrukturene med krav til stadig høyere kompetanse og kapasitet i styrende organer til å løse forventede oppgaver - godt hjulpet av generalistkommuneprinsippet - som krever at alle kommuner skal levere alle tjenester ("full pakke") til sine innbyggere uavhenging av kommunestørrelse, har også vært en viktig pådriver for ønsket/behovet om endringer for å oppnå effektivisering. Ved forrige store grenseendring, midt på 1960-tallet, ble de endelige avgjørelsene fattet av Regjering og Storting på tross av lokale ønsker. Reformen er i ettertid blitt stående som svært vellykket - jfr. byer som Stavanger, Bergen, Trondheim. Dagens endringsmodell krever lokal konsensus. Vi har alle sett resultatet av det: Reformen som pågår er i ferd med å mislykkes! Som en illustrasjon på Stavangers behov for grensejusteringer, nevnte Gunnar at oljealdren helt klart ville seilt forbi Stavanger om ikke endringene midt på 1960-tallet hadde skjedd, som ga kommunen sårt tiltrengte økte arealer og ditto handlingsrom. Nå er det tid for nye endringer. Det faktum at byen i dag deltar i rundt 50 interkommunale foretak i et forsøk på å avhjelpe de begrensninger dagens grenser gir, er en god illustrasjon på behovet!


Gunnars innlegg ble fremført med imponerende engasjement, presisjon og klarhet, og applausen var høyere enn normalt da han satte punktum. Det var rundt 30 medlemmer til stedet på møtet.


   


4. september - Klubbkveld

Presidenten innledet møtet med å minne om at komitéene vil få klubbmøtet 18. september til disposisjon for å gi status på sine aktiviteter og fortelle om planer og hvordan medlemmene - nye og gamle - kan delta i arbeidet. Videre krediterte han alle klubbmedlemmer som deltok i gjennomføring av klubbens Summer Camp-program og Kirkens bymisjons grillarrangement i forrige uke.


Klubbmedlem Oddmund Haugland holdt et interessant treminuttersinnlegg om "en uke i USA", nærmere bestemt i Memphis, som foregikk for en tid tilbake. Han reflekterte over historiske steder han besøkte, som Peabody Hotel med sine Peabody Ducks, bluesmiljøet i Beale Street og Union Street, National Civil Rights Museum og endelig Graceland.


Klubbmedlem Siri Malmstrøm holdt deretter innlegg om "Hva har formet meg" med utgangspunkt i sin oppvekst ved Oslofjorden som eldste i en søskenflokk på fem. Hun fikk tidlig omsorgsoppgaver av sine foreldre og demonstrerte raskt evner til å håndtere disse. Ja, det var forventet! Slik kom ansvarlighet og gjennomføringsevne til å prege henne allerede fra meget ung alder. Hun ble senere selv småbarnsmor og tok utdannelse ved Norges Idrettshøyskole samtidig. Siri ble tidlig opptatt av å utvikle egne meninger og ikke kopiere andres. Hun har alltid vært svært aktiv innen idrett og kultur - privat som yrkesmessig - og spilte en sentral rolle i Stavanger da byen var europeisk kulturhovedstad i 2008. 


Møtet ble avsluttet med utlodning, hvorpå noen medlemmer vandret over til et nærliggende "vannhull" for videre samvær. Det var snaut 30 medlemmer tilstede på møtet.


2. september - Rotary Summer Camp:

TRF- og prosjektkomitéen under sin leder Siri Malmstrøm gjennomførte et flott program ifm. klubbens rolle for Rotary Summer Camp, som omfattet underholdning av 11 utvekslingsstudenter fra Asia og Europa. Det var utflukter med overnatting til Kvitsøy, Sirdal og Månefossen fra torsdag til søndag 1. september. Mer info med bilder kommer. 

28. august - Klubbmøte:

Presidenten innledet møtet med å nevne at det nye styret hadde hatt sitt første møte. Han oppfordret så de klubbmedlemmene som ikke har, eller ønsker å fornye, bilde av seg selv på kubbens hjemmeside om å gjøre dette selv ved bruk av f.eks. mobiltelefon. Send bildene til presidenten eller CICO - sitnevnte svil sørge for innlegging. Presidenten opplyste videre at klubben vil ordne med Vipps-løsning for betaling ifm. klubbarrangementer. Endelig ble komiteélederne oppfordret til spesielt innkalle nye medlemmer til sine møter for raskere integrasjon og deltakelse i klubbens aktiviteter.


Kveldens foredragsholder var Svein F. Hestvaag (f. 1957), som er krimforfatter med bosted Kverneland i Time kommune. Han kommer egentlig fra Bergenskanten, men bosatte seg på Jæren i 1969 og integrerte seg raskt i det lokale miljøet på mange måter. Svein har skrevet tilsammen sju bøker, som har klare trekk fra Jærmiljøet med pikante plott og hovedpersoner som går igjen fra bok til bok. Alle bøker har tittel som starter med ordet "Død". Vi fikk en rask gjennomgang av alle bøkene i kronologisk rekkefølge - fremført med stor entusiasme og vidd. Den siste boken heter "Død pels" og har historie hentet fra pelsdyrnæringens strabaser på Jæren de siste årene.


Det var omkring 25 medlemmer til stede.


 


21. august - Presidentens møte:

Presidenten innledet møtet med å opplyse om at klubbmedlem Terje Halmø og tidligere klubbmedlem Lyder Soltvedt nylig var gått bort i alder av hhv. 75 og 94 år. Klubbmedlemmene Harald Bergrem og Sigmund Hatløy fremførte minneord. Den høytidelige stunden ble avsluttet med ett minutts stillhet.


Dette var første møte i nytt Rotary-år og ble tradisjonen tro den nye presidenten, Ove Huus, sitt introduksjonsmøte med gjennomgang av planer for året, foreløpig program for høsten, litt om komitéene og egenomtale. Han kommenterte også litt om klubbens tilstand, om verdiorientering rundt den velkjente fire-spørsmålsprøven og minnet om pågående prosjekter. Styret vil ha sitt første for høsten mandag 26. august.

 

Klubbmedlem Steffen Andreasen minnet om klubbens deltakelse i Kirkens bymisjons grillarrangement torsdag 29. august med start kl. 16:00 og matservering kl. 18:30. Påmelding kan gjøres direkte til Steffen.


Klubbmedlem Siri Malmstrøm minnet om klubbens deltakelse i Rotary Summer Camp, som omfatter underholdning av 11 utvekslingsstudenter, hvor klubben har ansvar for diverse utflukter (Kvitsøy og Sirdal) i neste uke. Programmet er klart, men noen sjåfører/biler mangler for transport. Siri fikk umiddelbart mobilisert nødvendig antall klubbmedlemmer. Hun sendet ut program med oppmøtested snarest.  


Det var omkring  25 medlemmer til stede.


  


12. juli 2019 - Rotarys visjon og program for 2019/2020 - fra RI president Mark Daniel MaloneyMy dear friends, Rotary leaders, and Rotaract leaders:

A new Rotary year is upon us, and let us say one final thank you to former President Barry Rassin for his outstanding leadership. Barry, we will miss you, but we know and appreciate that you will continue to lead Rotary in important ways for years to come. I have spoken for several months about how Rotary Connects the World, and the time has now arrived to put our words into action. We have an exciting year ahead of us, a year when we begin to implement the new Strategic Plan, what I call the Rotary Action Plan and when we will celebrate the 75th Anniversary of the signing of the UN Charter.

That anniversary will underscore the ties we have and goals we share with the United Nations. We will host five special events—UN Day in New York, three presidential conferences in Paris, Santiago, and Rome, and a final celebration just before the Convention in Honolulu. This will help us achieve the first Action Plan goal of increasing our impact by demonstrating that Rotary’s influence in the world has only just begun. The second Action Plan goal is expanding our reach.  To achieve that, we need to grow Rotary – reaching out to new members, engaging current members, and creating more alternatives for membership for the next generation of Rotarians. The third goal is enhanced participant engagement, making sure that Rotarians have experiences that are personally and professionally relevant and fulfilling. This is why I believe so strongly in building a more family-friendly Rotary -- one that welcomes children to our activities and that is considerate of families in our scheduling. Let us recommit to putting the needs, expectations, and growth of our participants at the center of all we do.

The final priority of our new Action Plan is increasing our ability to adapt. New approaches to our organizing principles do not threaten our sense of who we are. That is why I believe that Rotary must respect professional commitments and not require Rotary leadership to be a full-time job. We need to respect the time and responsibilities of young people who are building careers.

Together, we will harness the power of connection just as our organization has been doing for more than 114 years. We have a long, proud heritage. And we will continue to thrive because we are not afraid of change.

I look forward to leading you in this important journey, as Rotary Connects the World!

Yours in Rotary,

Mark Daniel Maloney
President, Rotary International 2019-2020


24. juni 2019 - Vår utvekslingsstudent Maria reiser hjem:

Maria har vært i Norge et års tid og reiste tilbake til sitt hjemland Brasil i dag. Vertsfamiliene fra Gandsfjord RK, Sola RK og Stavanger RK arrangerte avslutningsfest for henne hjemme hos Fiona Proven i går kveld og fulgte henne til flyplassen i dag. Det er familienes oppfatning at Marias opphold i Norge har vært svart vellykket - ikke minst for Maria selv.


   


19. juni 2019 - Klubbkveld med presidentskifte:

Presidenten innledet møtet med å opplyse om klubbmedlem Finn Hallingstads uventede bortgang i forrige uke, hvorpå klubbmedlem Petter Mikaelsen fremførte minneord. Det var en høytidelig stund, som ble avsluttet med ett minutts stillhet.


Møtet gikk så over til sitt hovedtema, nemlig presidentskifte og sosialt samvær. Tradisjonen tro sto krabber & reker på menyen, som også i år smakte fortreffelig. Presidentskiftet ble så formelt gjennomført med utgående president Steffen Andreasens årsberetning samt hyggelig omtale av medvirkende komitéledere før overrekking av presidentens kjede til innkommende president Ove Huus. Utgående president ble takket for vel gjennomført presidentgjerning før innkommende president takket for tillitten til å overta rollen for 2019/2020, som han med entusiasme ser frem til! Det hele ble beseglet ved at den nye presidenten ble "skålt inn" på tradisjonsmessig vis under ledelse av klubbmedlem Ivar Klausen.


Deretter ble det servert kaffe & kaker, hvorpå klubbmedlem Bjørn Arvesen underholdt med sin alltid fremragende fremføring av Evert Taube-viser akkompagnert av egen gitar. Møtet ble avsluttet med utlodning som innbragte kr 4560, som går til klubbens gode gjerninger iht. vedtatte planer.


Møtet foregikk i hagen hjemme hos klubbmedlem Ståle Hatteland på Gausel - mange takk for utvist gjestfrihet også i år! Det var som vanlig meget godt oppmøte av klubbmedlemmer og ledsagere. 


                          
 
                                                         

12. juni 2019 - Klubbmøte med bedriftsbesøk:

I presidentens fravær ledet innkommende president Ove Huus møtet, som foregikk hos IT-bedriften Atea på Sola.


Vi ble tatt i mot av Ateas Rune Gåra, som innledningsvis ga oss en orientering om selskapets virksomhet med hovedvekt på utforming av selskapets nye trendsettende kontorbygg på Sola. Vi ble tatt med på en vandring gjennom bygget og fikk forklart bruk av IT-løsninger til generering, lagring, bruk og salg av strøm fra solcellepaneler på byggets tak, varme-, ventilasjon- og lysstyring, kommunikasjonløsninger og mye mer som ligger i front av hva moderne IT-teknologi i dag kan gi. Vi fikk forklart hvordan den enkelte medarbeiders individuelle profiler ble "digitalisert" gjennom ymse målinger gjennom arbeidsdagene for å danne til enhver tid oppdatert grunnlag for styringsystemenes tilretteleggelse for effektive og gode arbeidsdager. Dette gir bedriften betydelige besparelser og utviklingsmuligheter. Atea legger stor vekt på medvirkning fra de ansatte i utforming og kontinuerlig forbedring av løsninger.


Atea er spesialister på IT-infrastruktur og bruker sin kompetanse sammen med kunder og samarbeidspartnere til å skredersy løsninger innen maskin- og programvareprodukter, konsulenttjenester og serviceavtaler innenfor system/plattform, kommunikasjon, sikkerhet, produktivitet og samhandling. Atea har i dag 24 kontorer i Norge, fra Alta i Nord til Kristiansand i sør samt i Sverige, Danmark, Finland og i Baltikum.


Det var et interessant besøk, hvor rundt 20 medlemmer var til stede. 


10. juni 2019 - Dugnad på Stokka sykehjem:

Representanter fra klubben deltok også i år i dugnad på Stokka sykehjem - det foregikk 28. mai. I sansehagen til demensavdelingen ble plenen slått, og det ble spadd og luket. Flere av beboerne nyttet anledningen til en hyggelig prat med oss. Som alltid serverer personalet kaffe og vafler, men denne gangen var arbeidslysten nesten for stor til matpause! 


  


5. juni 2019 - Klubbkveld:

Presidenten innledet møtet med å opplyse om klubbmedlem Michael Nygaards uventede bortgang i forrige uke, hvorpå klubbmedlem Ivar Klausen fremførte minneord. Det var en høytidelig stund, som ble avsluttet med ett minutts stillhet.


Presidenten minnet så om neste ukes møte, som er bedriftsbesøk hos den fremadstormende IT-bedriften Atea på Sola. Bedriften holder til i nordenden av Sola flyplass (nær rullebanens start i Sømmevågen) og har innkjøring fra "gamleveien" fra Solakrossen mot flyplassen - gjennom ny rundkjøring og inn i nå avstengt vei mot Sømmevågen.


Klubbmedlem Torbjørn Fjelland tok opp temaet om fellesreise igjen. Møtet besluttet at tiden nå er for knapp til å arrangere tur i løpet av høsten. Dessuten var det stemning for vårtur snarere enn høsttur. Torbjørn fikk mandat til å utarbeide et par-tre forslag til utenlandstur for gjennomføring i april/mai 2020. Edinburgh ble nevnt som reisemål, men også andre steder kan bli vurdert. Det er avgjørende at bindende påmelding foretas noen måneder på forhånd, slik at prisgunstige avtaler kan oppnås for transport og overnatting.


Kveldens hovedinnlegg var over temaet "Hva har formet meg" fremført av klubbmedlem Petter Mikaelsen:


 • Petter fortalte om sin oppvekst på Storhaug før og under krigen og hvordan han som ung mann - litt tilfeldig - kom inn i reklamebransjen.
 • Han begynte sin profesjonelle reklamekarriere i Oslo, hvor han ved siden av arbeidet studerte reklamefag og fikk sine diplomer. Han returnerte etter en tid til Stavanger og fikk raskt ledende stillinger innen reklamebransjen. Blant kjente kunder var både KrF og Statoil!
 • Petter engasjerte seg også i oljebransjen da den kom til Stavanger, blant annet gjennom det som etterhvert skulle bli ONS. 
 • På fritiden kom Petter inn i orienteringsaktiviteter, som etter hvert ledet ham til Stavanger turistforening (STF) og Den norske turistforneingen (DNT), hvor han begge steder fikk ledende verv. Han var leder for STF i 13 år og var initiativtaker til å kviste skiløyper i Rogaland! Han er æresmedlem i STF og har Gullknappen fra DNT. 
Møtet ble avsluttet med utlodning - og noen medlemmer samlet seg deretter på et nærliggende vannhull. Det deltok vel 30 medlemmer på møtet.

22. mai 2019 - Klubbmøte:

Presidenten var på reise og innkommende presidet, Ove Huus, ledet møtet i hans fravær. Han startet med å ønske kveldens foredragsholder, dr. polit. ved NORCE og professor ved UIS, Hilmar Rommetvedt, velkommen før firespørsmålsprøven ble testet på sedvanlig vis. Videre refererte han til møte med DG Arild Dale om årlig tilbakemelding/status fra klubbene. Gandsfjord RK er en klubb med god «rating» i denne sammenheng.


Klubbmedlem Donald Proven hadde med vår utviklingsstudent Maria til møtet. Hun ga klubben en orientering om sine erfaringer med Norges-oppholdet sitt, som hun vurderte kun ha inneholdt gode erfaringer og opplevelser så langt! 


Ove orienterte videre om status med å sette opp klubbens nye styre og komiteéer for Rotary-året 2019/2020: Nytt styre er påplass og arbeidet med de enkelte komitéene er kommet godt i gang. Forslag til komitéledelse ble gjennomgått. Det legges opp til et oppstartsmøte for komitéledere før klubben tar sommerferie - kanskje mandag 17. juni.


Hilmar Rommetveit foredro så om «utviklingen i det norske politiske landskap». Det ble en interessant reise med historiske eksempler - bl.a. utviklingen av V og KrF på Vestlandet og Sørlandet langt tilbake i tid. Det ble gitt mange eksempler på at de politiske mønstrene i Norge har endret seg radikalt over tid i takt med samfunnsutviklingen forøvrig. Folks identitet med/mot politiske partier har generelt minket over tid. Samfunnet og politikken har blitt mer kompleks og enkeltsaker viktigere. Dagens bompengesak foran kommunevalget ble nevnt. Høyre-venstre-aksen i politikken synes fortsatt å være sterk og tydelig. Politikk interesserer, og det ble flere gode spørsmål og kommentarer underveis.15. mai 2019 - Klubbmøte:

Etter sedvanlig åpning med firespørsmålsprøven, minnet presidenten om den årlige golfturneringen i regi av Stavanger International GK, som holdes på Bærheim golfbane 28. mai 2019. Se mottatt epost. Han minnet så om innbetaling av medlemskontingent. Se utsendt epost. Videre luftet han interessen for en fellestur til Edinburg i oktober/november. Ved håndsopprekning ble en viss interesse notert, som klubbmedlem Torbjørn Fjelland vil ta videre ved å få frem et konkret forslag. 


Så ble kveldens foredragsholder introdusert, stortingsrepresentant fra Rogaland, Margret Hagerup (H) over temaet "offentlig eller privat": Hun startet med å fortelle om egen bakgrunn fra Jæren, utdannelse og arbeid i det private næringsliv - hovedsaklig innen HR-området. Dette hadde gitt henne forståelse for mange av livets sider, mens hun etterhvert fikk fire barn. Hun ble litt tilfeldig involvert i politikken på hjemstedet, men fikk rask karriere som etterhvert førte henne til Stortinget. Margret er i dag meget engasjert politiker med hovedfokus på feltet som styres av Arbeids- og sosialkomitéen, hvor hun er medlem. Ut fra dette kommenterte hun mange sentrale temaer som kvinner og barn i arbeidslivet, tilrettelegging for eldre, skattenivået, digitalisering, sysselsetting, sykefravær og sykelønnsordningen, uføretrygd og kompetanse. Hun oppsummerte det hele med å understreke behovet for et samspill mellom offentlige og private løsninger: Begge trenges hver på sin måte for å utfylle og utfordre hverandre.


Det var et interresant fordrag fremført av en engasjert politiker med undommelig glød og entusiasme. Det var drøyt 30 medlemmer tilstede på møtet.8. mai 2019 - Klubbkveld:

Presidenten åpnet møtet på sedvanlig vis med firespørsmålsprøven. Han ga så ordet til klubbmedlem Kjetil Galta, som i sitt treminuttersinnlegg kommenterte problemene Boeing for tiden sliter med ifm. sin nye modell 737 Max. Det var et interessant innspill, som også forklarte at produksjonen stadig går sin gang, men med lavere kapasitetsutnyttelse for å gi rom til vedlikehold/oppgradering av flyene som nå står på bakken. Boeing er forberedt på produskjonsforsinkelser i lang tid fremover, og det er stadig uvisst når flyene blir erklært "friske". 


Kveldens hovedinnlegg "Hva har formet meg" var ved klubbmedlem Michael Nygård. Han fortalte om sin families emmigrasjon til USA og delvise tilbakekomster. Michael vokste opp med familiens bakerivirksomhet i Hillevåg, som tidlig introduserte ham til et hardt arbeidsliv. Han flyttet som ung mann fra landet for å skaffe seg utdannelse og så til USA, hvor han etterhvert ble leder for en kranbedrift. Da han etter noen år kom tilbake til Stavanger, var han med og startet ingeniørselskapet Sørco AS, som var en betydelig aktør i Stavanger fra oljealderens tidlige år. Selskapet er senere blitt en del av Apply AS. Michael er stadig meget aktiv og driver i dag bl.a. med bygging av spesiallastebiler i Polen samt noe ingeniørvirksomhet. En viktig del av hans barnelærdom fra bakeriet er: Ikke vær redd for å ta et tak, så ordner det meste seg!


Det var som vanlig godt oppmøte, som ble avsluttet med utlodning. Etter møtet samlet 10-15 medlemmer seg på et nærliggende vannhull for sosialt samvær og ettertanke.


 


1. mai - Møtefri

24. april 2019 - Klubbmøte:

Presidenten åpnet møtet på sedvanlig vis med firespørsmålsprøven. Snart kan alle medlemmene den! Han rapporterte så at klubben etter anmodning fra tidligere guvernør, Jostein By, har donert en Shelter Box til et Rotary-prosjekt i Malawi etter syklonen som har herjet der. Presidenten minnet så om at presidentskiftet vil foregå i Ståles naust 19. juni og videre at medlemmene oppfordres til å melde fra til innkommende president hvilken komité de ønsker å delta i gjennom det neste Rotary-året.

 

Så ble kveldens gjest og foredragsholder introdusert, sjefsredaktør i Rogalands Avis, Bjørn Sæbø, som ga noen betraktninger om «Regionreformen – kart og terreng ...!»:

 

 • Gjennom tidene har det vært gjort mange lite vellykkede forsøk på strukturendringer i landets ut fra ønske om å rasjonalisere og søke sammenfall mellom de mange varianter som finnes. Det gjelder de tre hovednivåene stat, fylke og kommune samt det lappverk av regioner (etatsansvarsområder) som gjelder for bl.a. samferdsel, skole, politi, helse og kirke. Her oppstår mange unødvendige utfordringer som ikke bidrar til effektivitet, men omforenede løsninger mangler stadig!
 • Den pågående regionreformen er nok et forsøk. Men at den «sliter» kan alle se. En hovedgrunn er politikernes manglende vilje til å tenke stort, som ofte kan på bekostning av egne parti- og personinteresser.
 • København og Malmø har på mange måter lykkes i å løfte blikket for å skape en sterk felles region. Regionen fremstår i dag som en meget kompetent enhet i konkurranse med de store byene i Europa.
 • Hvorfor kan ikke Nord-Jæren tenke slik? Vi er endt opp med en lokale stridigheter og har tilsynelatende glemt helheten, dvs. posisjonering for å bli en sterk region og dermed mer tilgodesett av bl.a. de sentrale myndighetene og i Statsbudsjettet. 
 • At Rennesøy og Finnøy blir del av Stavanger og Forsand del av Sandnes er ikke gode bidrag i helhetstenkning. Bompengesituasjonen lammer nå kommunesamarbeidet på Nord-Jæren. Og oppi det hele har Hordaland stjålet Vestlandsbegrepet fra oss! 
 • Kanskje mangler vi «bjellesauer» av typen Rettedal og Sevland for å drive helhetstenkning gjennom? Løsningen må finnes i å ta noen skritt tilbake og tegne nye regionskart med de store byene i landet som sentrale elementer i hver ny sterke region.
 • Toget er ikke gått – det er stadig bevegelse i posisjonene. Vi får vente og se!
Det var et spennende innlegg som inspirerte til mange kommentarer i etterkant. Det var drøyt 25 medlemmer tilstedet på møtet.17. april 2019 - Møtefri pga. påsken

10. april 2019 - Klubbmøte:
Presidenten åpnet møtet med å ønske alle velkommen inkludert en gjest fra Stavanger International RK, som slo et slag for loddsalg til sin klubbs mange humanitære prosjekter. Loddsalg ble avholdt ved møtets slutt. Deretter formidlet presidenten gratulasjon til et jubilerende medlem før han på «tradisjonelt» vis dvelte ved firespørsmålsprøvens praktiske mening. Kveldens foredragsholder Kjartan Melberg ble så introdusert. Han er adm. dir. i Rogalandsforskning og NORCE Innovation (tidligere IRIS Forskningsinvest), som begge har tilknytning til forskningsinstituttet NORCE, som var tema for hans innlegg:
 
 • NORCE er det nyeste store forskningsinitiativet i landet og ble etablert i 2018 etter en integrasjonsprosess mellom forskningsmiljøer på Agder og i Bergen og Stavanger – det siste representert ved vår lokale IRIS (og tidligere Rogalandsforskning) med røtter tilbake til 1972. Lignende historiske linjer finnes også på Agder og i Bergen. 
 • NORCE er i dag etablert over det meste av landet med unntak av i Midt-Norge, hvor NTNU/Sintef er dominerende. En annen stor aktør er miljøet rundt IFE med hovedkontor i Halden. Disse fører alle en innbitt kamp om forskningsmidler fra norske og internasjonale støttespillere inkludert EU.
 • NORCEs forskningsportefølje er svært omfattende og spenner over seks hovedområder, dvs. energi, helse, klima, miljø (bio/marin), samfunn og teknologi. NORCE er eierdrevet til forskjell fra andre statlig dominerte forskningsmiljøer og er i stor grad finansiert gjennom oppdragsforskning. Antall ansatte i NORCE har passert 1.000 og omsetningen for 2019 ventes å bli rund 1,3 milliarder kroner.
Det var et interessant innlegg fremført på en engasjerende måte. Mange spørsmål fulgte etter innlegget fra de rundt 30 fremmøtte medlemmene.


3. april 2019 - Klubbkveld:
Innkommende president Ove Huus ledet møtet i presidentens fravær. Han startet med å referere kort fra nylig avholdt møte med nye medlemmer hjemme hos presidenten. Videre ble synspunkter på klubbens videre utviklingeéluftet rundt bordet. I den forbindelse pågår en prosess med å fornye/videreutvikle de enkelte komiteene.
 
 • Klubbmedlem Torlaug Valvik holdt deretter et inspirerende og interessant "Hva har formet meg"-innlegg. Vi fikk vi bl.a. høre fra oppveksten i Grimstad-området samt om skolegang og familiens engasjement innen hagebruk. Hun utviklet svært tidlig et ønske om å  hjelpe andre og la etterhvert sitt livsløp rundt det og utdannet seg innen omsorg for barn. Etterhvert slo familien seg ned på Sola, der Torlaug arbeidet med barns utvikling og læring innen barnehagesektoren. Hun har også vært – og er stadig – engasjert i kulturlivet i Sola.
 • Ragny Bergesen holdt et tankevekkende treminuttersinnlegg om utbygging av vindkraft på land. Hun påviste mange uheldige forhold, som det bør være all grunn til å sette spørsmål ved: Vil vi ha det slik? Hun dro paraleller til norsk vannkraftutbygging og oljevirksomhet og etterlyste tilsvarende styringsmodeller for vindkraft.
Etter utlodning fant noen veien til Alf & Werner etter møtet.

  


28. mars 2019 - Invitasjon til seminar på Arkeologisk Muséum 6. april 2019:

Trykk: Invitasjon
Trykk: Program

Dette kan bli interessant - husk påmeldingsfrist 2. april!

27. mars 2019 - Klubbmøte:
Presidenten innledet med firespørsmålsprøven før han gratulerte klubbmedlemmene Donald Proven og Hallvard Ween med sine respektive fødselsdager. Presidenten minnet så om at det er seminar på Arkeologisk Muséum i Stavanger lørdag 6. april med "Norge 1150 år - Hafrsfjord & Rikssamlingen" som tema. Invitasjon sendes ut til medlemmene med påmeldingsfrist 2. april. Derefter ble kveldens kveldens hovedtalere introdusert, nemlig Morten Eikli og Tone fra Hope for Justice, Norge:

 • Morten startet med å presentere Hope for Justice sitt fokus – nemlig «å gjøre slutt på moderne slaveri («human trafficking») ved å redde ofre, rehabilitere liv og reformere samfunn». Det hele startet i UK og har siden bredt seg til sju land, bl.a. Norge med kontorer i Stavanger og Oslo.
 • Han nevnte skremmende tall: Det er i dag rundt 25 millioner mennesker som lever som moderne slaver - uten at tvangseksteskap og barnearbeid er medregnet.
 • Det er mange myter om moderne slaveri, som ikke stemmer: Kun 25% anses å være sexslaver og langt fra alle er utlendinger. Dominerende bransjer er restaurant, transport og bygg/anlegg.
 • De fleste kommer seg ikke ut av situasjonen pga. av forskjellige typer frykt og uvitenhet om at hjelp finnes. I Norge ble det i fjor anmeldt rundt 300 saker, mens det anslå at det finnes rundt 9000 moderne slaver i landet.
 • Innlegget ble avsluttet med en positiv historie om en ung kvinne som kom til Norge for å studere, fordi hun også ønsket å gå på ski. Hun endte i stedet opp som husslave hos en familie inn til Hope for Justice fikk reddet og rehabilitert henne. Hun har nå hatt sin første skitur!
 • Dette er totalt uakseptable forhold, som samfunnet må fortsette arbeidet med. Hope for Justice har som mål at dette skal fjernes fra verden. Det er viktig at det opplyses om håp og lykkelige historier hele veien. Link til Hope for Justice: https://hopeforjustice.org/norge/

Det var et engasjerende møte – og til ettertanke.

20. mars 2019 - Klubbmøte:
Presidenten hadde meldt forfall og innkommende president Ove Huus ledet møtet i hans fravær. Han startet med å informerte fra et vellykket og verdifullt PETS-seminar i Haugesund, der han og Inger Aase representerte fra klubben. Det ble deretter markert at Odd Leiv Andersen og Rune Schwebs fyller år i disse dager samt opplyst om at neste styremøte vil holdes 25. mars. Det ble videre opplyst at presidenten har invitert åtte av klubbens nyere medlemmer hjem til seg 1. april for erfaringsutveksling fra deres møte med klubben. Oddmund Haugland og Ove Huus vil også delta som hhv. leder for rekrutteringsarbeidet og innkommende president.

 • Kveldens foredragsholder var Jens Christian Roland fra Lyse, som leder cyber- og informasjonssikkerhetsarbeidet i selskapet. Hans tema var «Cyber Security», som er et høyaktuelt område for de fleste både privat og i arbeidslivet. Han fortalte om pågående nybrottsarbeid innen faget her hjemme og internasjonalt for å sikre viktige verdier innen, data, teknologi, økonomi osv. Risiki og kriminalitet er omfattende, og er organisert på flere nivåer fra de enkle/tilfeldige til de velorganiserte med stort skade-potensial. Den enkelte, bedrifter og samfunnet generelt må bli mer opplyst, årvåken og sikkerhetsbevisst enn tilfellet ofte er for tiden. Det er en stor og viktig utfordring.
Foredraget var interessant og mange spørsmål ble stilt fra medlemmene. 13. mars 2019 - Klubbmøte:
Møtet startet med at Presidenten minnet om fire- spørsmålsprøven. 

Siri Malmstrøm orienterte så om Summercamp og klubbens rolle ifm. tilhørende arrangementer fra 29. til 31. august med aktiviteter, innkvartering og bespisning av 10-12 ungdommer i alderen 18-22 år. Klubben vil arbeide med programmets praktiske sider fremover. Medlemmene ble oppfordret til innspill samt hvordan den enkelte kan tenke seg å bidra. Deretter var der opptak av Susan Strømmen i klubben med Ove Huus som fadder. Velkommen! 
 • Hovedinnlegget tidligere generalløytnant og fylkesmann Hjalmar I Sunde. Han fortalte om "et forsvar i oppløsning" og belyste utviklingen fra da Norge kunne forsvare seg på norsk jord med en overordnet ledelse til i dag, hvor forsvaret er splittet og i mindre grad representerer et totalforsvar. Videre er det betydelige spenninger politisk og geografisk. Landet kan ikke lenger hevde å være rustet til oppgaven ettersom det kun finnes én mobil bataljon og forsvarsbudsjettet kun utgjør omkring 1,5% av BNP. Tidligere hadde Norge opp mot 10 bataljoner og brukte 3,5% av BNP.  Hva skjer når den ene mobile bataljonen er nedkjempet? På den positive siden understreket han at forsvarets utdannelse stadig er av de beste. Men det vil gå lang tid før målsatt forsvarskapasitet er bygget opp. Regjeringen sier i 2024 – Hjalmar Sunde hadde liten tro på det. 
Det var et godt og engasjerende møte, som skapte god debatt.


6. mars 2019 - Klubbkveld:
Klubbmedlem Andreas Tharaldsen holdt treminuttersinnlegg om utviklingen innen norsk arvelovgivning. En del forslag til endring og justering av gjeldende lov blir for tiden gjennomgått faglig og politisk. Noen viktige endringer blir det.
 
Deretter hadde klubbens yngste medlem Bjørg Ellen Hauge «Hva har formet meg«-innlegg: Det var en spennende historie fra oppveksten på Sunde gjennom forskjellige faser av eget liv tett på familien og i kulturelt arbeid frem til i dag som produksjonsleder i Stavanger Konserthus.

Møtet ble avsluttet med tradisjonell utlodning og besøk på A&W for noen.

27. februar 2019 - Vinterferie

20. februar 2019 - Klubbmøte:
Presidenten startet møtet med å minne om fire-spørsmålsprøven og introdusere kveldens gjest. Kveldens hovedtema var "Hva betyr Brexit for næringslivet i Rogaland?" ved regionsdirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland:

 • Tone startet med å introdusere seg selv - og hun gjenkente straks vår fire-spørsmålsprøve fra sitt tidligere engasjement i Røde Kors. Hun er mor til fem og har et aktivt oppfølgningsarbeide med både fotball og håndball.
 • Hun presenterte NHO og sin rolle som mulighetsutvikler i Rogaland. Hun påpekte Rogalands spesielle rolle innen NHO på grunn av de mange store bedriftene i fylket. Men det er likevel et mangfoldig utvalg i størrelser - fra fire-fem ansatte til mange tusen, som alle har ulike utfordringer og støttebehov.
 • Hun minnet om at Norge og Rogaland har flere ben å stå på enn olje og fisk, noe mange ofte glemmer. I den sammenheng nevnte hun den store avhengigheten norske industri har gjennom handel med UK. Det er vår største partner og utgjør nesten 20% av all handel i 2018. Heri inngår også en betydelig delproduksjon samt samarbeid innen energi og finans.
 • Ut over trivielle praktiske forhold som førerkort, fortalte hun at UK nå planlegger å ansette 9.000 tollere bare til å ta seg av grensepasseringer. Det kan nok oppstå mer enn trivielle praktiske forhold i den sammenheng! 
 • Tone minnet til slutt om at Norges EØS-avtale består av 72 enkelstående avtaler, som er forvaltet av forskjellige etater. Hvis vi skulle ønske å tre ut av disse, ville det få uoverskuelige konsekvenser for både person- og nasjonaløkonomi, som kunne bli en aktuell problemstillig som følge av Brexit.
Møtet var som vanlig godt besøkt og stemningen var god!

 

13. februar 2019 - Klubbmøte:
Presidenten ønsket alle velkommen og i særdeleshet kveldens foredragsholdere, nemlig rotarianerne Eva Wallem Nielsen og Sigrun og Per Skjæveland. Han ga deretter ordet til klubbmedlem Reidulf Klovning, som orienterte om Rotarys internasjonale sommerskole (Summer Camp). Reidulf har tatt initiativ til at klubben sammen med andre klubber i Stavanger skal delta i programmet for 2019. Det kommer mer informasjon om saken med det første. Deretter ble Rune Høgberg opptatt som nytt medlem i klubben - velkommen! Klubbmedlem Inger Aase er fadder.

Kveldens hovedprogram var orientering om status på klubbens prosjekt i Antsirabé, Madagaskar for videreutdanning av jenter ved overnevnte tre rotarianere:

 • Prosjektet ble startet i 2006 av tidligere Stavanger Vest RK. Fra 2015/2016 ble prosjektet overtatt av Gandsfjord RK. 
 • Klubben er engasjert ved å bidra med stipend til fem nye unge jenter årlig for å vøre elever ved den statlig videregående skolen  Lycee Resampa. Jentene har tidliger gått på grunnskole og trenger støtte for å komme seg videre med utdannelse.
 • Elise Ranoroantra, kalt Noro, står for utvelgelse av kandidater til stipendordningen og arbeider på skolen sammen med sin mann. 
 • Skolen har ca. 560 elever og noen av de først utdannede er nå lærere og assistenter på skolen. Andre har utdannet seg videre til helsearbeidere og jordmødre. 
 • Prosjektet går bra, men det er fortsatt behov for støtte. Det er blitt en utfordring at støttegruppen for ordningen stadig blir eldre, som medfører at nye givere med engasjement mangler i stadig større grad. Det arbeides hardt med å bøte på dette.
Det var et spennende foredrag om unge mennesker som er kommet videre i livet med Rotarys hjelp. 
Møtet hadde som vanlig godt fremmøte med tilhørende livlig debatt.

   

6. februar 2019 - Klubbmøte:

Presidenten innledet kort med å ønske gjester velkommen og forklare programendring pga. sykdom. Klubbmedlem Jostein (Soland) hoppet inn som erstatter og foredro over temaet "Nye Stavanger - Norges vugge?":


 • Jostein startet med å utfordre nye kommunemodeller, hvor man bl.a. kan risikere å måtte krysse to kommunegrenser for å komme til eget kommunesentrum. Han etterlyste ansvar for slikt og etterpurte respekt for hva som holder innbyggere sammen.
 • Han minnet om at ved første kommunereform i 1837 var det et krav at alle innbyggere skulle kunne gå til fots til alle viktige funksjoner, bygget rundt kirken, i løpet av en dag. 
 • Jostein fortsatte på engasjert vis med beretning om Stavanger med vekt på Hafrsfjord og Rogaland som samlingspunkter historisk og grundig dokumentert arkeologisk. Han minnet ikke bare om slaget i Hafrsfjord i 872, men også om bosettinger så langt tilbake som ved slutten av siste istid for omkring 12.000 år siden. Han dvelte også ved Galta på Rennesøy - ett av de tidligste bostedene - og viste til dokumentasjon utført av professor Torgrim Titlestad.
 • Både før og etter slaget i Hafrsfjord var Rogaland var et senter for lovgivning og handel.
Det var godt oppmøte med gode dialoger blant medlemmene.

   

4. februar 2019 - Fellesmøte med Stavanger RK:
Tidligere konsernsjef i Statoil, Arve Johnsen, holdt et spennende foredrag om "Norsk petroleumsvirksomhet – resultater og perspektiver" til over 180 deltakere. Rotarymedlemmer, ledsagere og venner fra ulike klubber fikk en fantastisk kveld. Se lenke for mer informasjon: http://www.stavanger.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/29#

 

 

30. januar 2019 - Klubbmøte:
Møtet var et fellesmøte med Stavanger RK om Rotatrys sentrale verdier fremført av mangeårige og engasjerte rotarianer Laila Lærum. Hun ga et fyldig og inspirerende innblikk i hva Rotary står for samt noen sentrale føringer:

 • Visjon og retning
 • Mål og strategier
 • Prosjekter
 • Klubbens møter, liv og utvikling
 • Rotary som ressurssenter med kompetanser (blant medlemmene) utover avisenes spalter
Laila kommenterte utfordringen med å tilpasse og vitalisere klubbenes liv til dagens rammer globalt, lokalt og for det enkelte medlem. Blant medlemmene er det mange synspunkter på disse forholdene, som må brukes konstruktivt i klubbene for å møte fremtidens utfordringer og forventninger. Hun oppfordret til slike diskusjoner.

  

29. januar 2019 - Rotary Norden:
Dersom du ønsker medlemsbladet Rotary Norden i digital utgave, går du frem som følger:
   1) Gå inn på din profil på Rotary Medlemsnett
   2) Trykk "Redigere"
   3) Trykk "Tidsskrifter"
   4) Velg "Digital utgave"
   5) Trykk "Lagre"
Du er ferdig og kan logge ut-

23. januar 2019 - Klubbkveld:


Presidenten startet møtet med å ønske gjester velkommen. Bjørn (Arvesen) repeterte fire-spørsmålsprøven og minnet om den veiledende overskriften til spørsmålene i Rotarys statutter: «De fire spørsmålene stiller vi oss selv, om det vi tenker, sier og gjør». Tenk på det.

 

Donald (Provan) orienterte om Rotary Peace Fellowship, og at han har sendt utfordret UIS og MHS undersøke om interesserte og kvalifiserte kandidater skulle finnes. Klubbmedlemmene ble også utfordret til å finne kandidater, som ikke kan være barn eller barnebarn av rotarianere. Et skriv om saken vil snart bli sendt ut.

 

Klubbmedlem Ragny (Bergesen) holdt «Hva har formet meg»-innlegg:


 • Hun fortalte om en aktiv oppvekst på Grannes, Sola – 10 meter fra sjøen og "laaangt" utenfor byen – og om sine interesser rettet mot friluftsliv, jakt, hytte på fjellet og jolleseilas. 
 • Ungdomsårene inneholdt arbeid i fjøs og egen ponny samt ønske om en dag å bli veterinær. 
 • Etter ungdomsårene ble jollelivet skiftet ut med brettseiling. Hun endte opp i Paris som aupair for et års tid, hvorpå hun reiste hjem og søkte på studieplasser. Hun valgte et økonomistudium (BSc) i Trondheim. 
 • Ragny ble etter hvert gift med en flyger i Luftforsvaret, et liv som avstedkom 11 flyttinger på ni år og to barn!
 • I 1997 flyttet hun tilbake til Stavanger og ble fra 2000 eneforsørger for sine to gutter og jobbet som økonomiansvarlig og daglig leder i flere selskaper før hun startet eget regnskapsbyrå. I 2016 ble byrået solgt til SR Bank/Regnskapshuset SR.
 • Privat er Ragny i dag mor, aktiv jeger, hundeeier, seiler og snowboarder og fortsatt veldig glad i dyr. Hun giftet seg på ny i 2011 og fikk tre bonus-barn.
 • Hun arbeider nå som økonomi- og administrasjonssjef i Stavanger Turistforening.

Det var til slutt treminuttersinnlegg ved Karluf (Skogen), som fortalte om sin pensjonisttilværelse som leder for Opera Rogaland, som stadig har spennende arrangementer i samarbeid med bl.a. SSO, Sola kulturhus og SF Kino. Neste er Operagalla 8. og 9. februar i Stavanger konserthus og 10. februar i Sandnes kulturhus. Det er ledige billetter.

  

16. januar 2019 - Møte med DG Arild Dahle:

      Presidenten innledet møtet med å presentere kveldens gjest, Distriktsguvernør (DG) Arild Dahle, og oppsummere hans møte med klubbens styre tidligere på dagen. Her ble klubbens prosjekter og arbeidsområder ble presentert. DG fikk deretter ordet og presenterte foruten seg selv sine aktuelle Rotary-saker:

 • Om sitt yrkesliv innen EDB og IT gjennom 25 år hos selskaper som Grieg-gruppen og EVRY.
 • Om det å ha vært President og komitéleder i Arna RK, hvor fellesskap og inspirasjon for hverandre alltid har vært en viktig pådriver sammen med stolthet over hva Rotary gjør lokalt og internasjonalt. Om sentrale spørsmål i denne sammenheng; hvor finner vi vennskap, spennende dagsaktuelle foredrag, mulighet til å bidra til gjøre verden bedre og arbeide aktivt for fred: Svaret er Rotary!
 • Om sitt møte med sittende Rotary Internationals President, Barry Rassin, en inspirerende, energirik og engasjert person som brenner for Rotary og som til fulle lever opp til sitt årsmotto: Be the inspiration! 
 • Om medlemsutvikling - Rotary sliter i Europa, en nedadgående trend er snudd i USA og det er generell vekst i Asia og i noen afrikanske land. DG oppfordret til å søke nye unge medlemmer. En klubb i Bergen har nå en innkommende president på kun 22 år! 
 • Om fellesprosjekter og gjøremål som skaper samhold og engasjement i klubbene samt å sende unge kvalifiserte personer på Ryla-opphold og nye medlemmer på PETS og kongresser for å lære om Rotary. Ingen er for unge til at bli medlem i Rotary!
Det ble et godt møte med mange tilstede og gode diskusjoner underveis.

  

11. januar 2019 - Nyttårskonsert i Stavanger Konserthus:
Som vanlig deltok et betydelig antall klubbmedlemmer med partnere på den tradisjonelle nyttårskonserten. Mange deltok også i et trivelig måltid i konserthusets restaurant før forestillingen. Folk var feststemte og forestillingen var som alltid av høy kunstnerisk kvalitet. Det var tale fra Stavangers ordfører og andre prominente personer. Arrangementet ble humoristisk ledet av Espen Baranek Holm.

  

9. januar 2019 - Presidentens møte:
Presidenten innledet med å ønske alle Godt Nytt År og orienterte deretter kort om klubbens prosjekter og ditto økonomiske støtte gjennom fjoråret. En av mottakerne var Kirkens Bymisjon, som klubbmedlem og Kirken Bymisjon-entusiast Ellinor (Bryne) fremsa en dyp takk fra.

 • CICO foretok en gjennomgang av Rotarys mange nyttige og profesjonelt utformede nettsider samt klubbens hjemmesider med visning og veiledning i bruk. Det ble også forklart hvordan medlemmer som ikke måtte ha etablert innloggingsrettigheter kan skaffe seg det og hvordan endring av epostadresse eller glemt passord kan håndteres. Spørsmål i disse forbindelser kan alltid rettes til CICO eller klubbsekretæren. Nyttige spørsmål ble stilt underveis samt forslag til oppfølging for CICO.
 • Møtet ble avsluttet med en orientering fra klubbmedlem & Past DG Christin (Landmark) om humanitære aktiviteter gjennom 2018.
 • Det var rundt 25 medlemmer til stede. Noen vandret hen til et "nærliggende vannhull" for mer sosialt samvær etter møtet.
12. desember 2018 - Julemøte:
Presidenten innledet møtet og klubbmedlem Ellinor (Bryne) presenterte kveldens hovedgjester, nemlig gateprest Majbritt Grund Kristensen fra Kirkens bymisjon i Stavanger og Reidar fra bladet Asfalt - også kjent som hverdagsfilosof og livsviter:

 • Majbritt fortalte historien om Mandagsfrokost og bladet Asfalt og miljøet omkring disse. Hun var inne på at mange nok har vondt av de som ferdes i dette miljøet, og at mange ofte styrer unna når vi påtreffer noen. For egen del ser hun det som meget givende å delta i gatearbeidet og fremhevet latterfaktoren, som er meget høy i miljøet. "Det dreier seg om å være tilstede og bidra til de som trenger hjelp i hverdagen - og i retur oppleve å bli satt pris på", sa hun. 
 • Videre mente hun at Asfalt-forhandlerne kanskje var siste bastion til å hilse på sine kunder i denne tid, hvor stadig mer handel flyttes over på nett og mange butikker har erstattet butikkpersonale med digitale selvbetjente funksjoner.    
 • Reidar fremførte et par dikt fra Matbok, som er gitt ut av Asfalt og fremførte "Gategutt" av Lillebjørn Nilsen akkompagnert med eget gitarspill. 
 • Majbritt fikk med seg julegavene klubbens medlemmer hadde samlet til Kirkens bymisjon. Møtet ble avsluttet med en trivelig ost & kjeks-seanse levert av Ostehuset AS samt "noe å ha i glasset" fra Karl Johans legat. Det var til slutt utlodning, hvis inntekter går uavkortet til Kirkens bymisjon.
Det var dekket border til 40 medlemmer og ledsagere - stemningen var upåklagelig! Presidenten avsluttet møtet med å ønske alle medlemmene en fredelig jul!

     
  
5. desember 2018 - Klubbkveld:
Møtet ble ledet av Past President Reidulf (Klovning) i presidentens fravær. Klubbmedlem Bjørn (Arvesen) sto forøvrig for møtet ved først å fremføre et Treminuttersinnlegg om helseutfordringer i høy alder og så "Hva har formet meg". 

Treminuttersinnlegget tok utgangspunkt i en boken "Håp ved demens og Atzheimers sykdom - hva bør alle vite", skrevet av Ivar Mysterud. Den viser til det medisinske tidsskriftet Lancets demenskommisjon og omfattende rapport fra 2007, som påviser ni faktorer som øker risikoen for å utvikle demens, nemlig lav utdanning, fysisk inaktivitet, sosial isolasjon, røyking, svekket hørsel, depresjon, diabetes, høyt blodtrykk og fedme. 

I "Hva har formet meg" snakket Bjørn om snille og ulike foreldre samt en "sutalaus" barndom i Hallingdal med gode vennskap og fjellturer. Han startet sin yrkeskarriere som førstereisgutt 15 år gammel, som etter hvert tok ham til Rosenberg Verft som lærling og senere til Maskinistskolen og Sjøkrigsskolen. I Marinen seilte han som maskinsjef på fregatt og ubåt. Dette formet naturligvis Bjørn i sterk grad, i likhet med den innflytelse hans kjære Tove etter hvert skulle gi. Bjørn avsluttet med å fremføre to sanger med eget gitarabonnemet - som vanlig på imponerende vis! Møtet ble en interessant og trivelig opplevelse for alle. 28. november 2018 - Klubbkveld:
Presidenten åpnet møtet med igjen å sitere Rotarys firespørsmålsprøve. Videre minnet han om juleskonserten i St. Petri kirke 30. november (se melding under fra 12. november) og julegaver til Kirkens Bymisjon, som kan bringes til møtene 5. eller 12. desember. 

Møtets hovedtema: "Om livet i Brasil og seg selv" ved Maria, utvekslingsstudent i regi av tre Rotaryklubber - Stavanger, Sola og Gandsfjord RK:
 • Maria fortalte om de tre første månedene i Norge, som også har inneholdt samling med andre utvekslingssudenter og deltakelse på distriktskonferansen på Voss. 
 • Av norske matlige opplevelser står laks høyt, mens komle og lapskaus opplevdes som svært fremmed. 
 • Hun har vært på fjell- og fjordturer med sin første vertsfamilie og lært norsk natur å kjenne. 
 • Hun fikk noen spørsmål om skole- og politiske forhold i Brasil og bekrefetet store ulikeheter med våre hjemlige forhold.
 • Maria har nylig flyttet til sin neste vertsfamilie. 
Etter Marias innlegg fulgte en "god drøs" med diskusjon av bl.a. skatteforholdene ...

        

  

  
27. november 2018 - Invitasjon til julemøte:
Det blir tradisjonelt julemøte onsdag 12. desember. Se invitasjon - klikk her.

21. november 2018 - Lutefiskaften:
Klubbens tradisjonelle lutefiskaften ble i år gjenomført på restaurant Gaffel & Karaffel. Det ble en meget hygelig kveld med godt oppmøte (45 til bords) og meget smakelig mat & drikke. Klubbmedlem Bjørn (Arvesen) underholdt med sang & gitar og avsluttet med en flott fremførelse av Fanitullen etter Jørgen Moes tekst fra slutten av 1840-årene.

  

14. november 2018 - Klubbmøte:
Presidenten åpnet møtet med igjen å sitere Rotarys firespørsmålsprøve. Videre minnet han om juleskonserten i St. Petri kirke 30. november (se melding under fra 12. november) og oppfordret til å tegne seg for bidrag til The Rotary Foundation (TRF) gjennom avtalegiro - påmeldingsskjema ble delt ut. Endelig nevnte han at det blir orientering om klubbens hjemmesider ved CICO i første møte på nyåret, dvs. 9. januar. Bjørn (Arvesen) minnet om lutefiskaften på Gaffel & Karaffel (tidl. Bondeungdomslagets (BULs) lokaler) neste onsdag 21. november med start kl. 19:00. 

Møtets hovedtema: "USA og mellomvalget" ved Tom Hetland, tidligere redaktør i Stavanger Aftenblad:
 • Tom startet med oppsummering av valgets utfall og antall representater i Kongressens to kammere. Han kom inn på stemmekretsordningen i USA, som er belemret med "kreative grep" fra begge sider i amerikansk politikk for å tilpasse valgkretsene til egen fordel.
 • Han foretok også en gjennomgang av hvordan stemmene var fordelt ut fra geografi, etnisitet, religion, utdannelse, kvinner og menn m.m. 
 • Det var større oppslutning om årets valg enn tidligere - 47% mot 37% sist. Det er også flere unge som stemmer enn tidligere. Tom mente å se at Republikanerne har en demografisk utfordring mot fremtidige valg på grunn av de naturlige endringer i velgermassene i landet.
 • Viktigste saker i valget var helse, immigrasjon, økonomi og våpen - i nevnte rekkefølge. Andre temaer var MeToo-kampanjen og valget av Brett Kavanaugh som ny høyesterettsdommer.
 • Tom avsluttet med å kommentere den store polariseringen som har oppstått mellom de plólitiske blokkene i USA og at fremtiden er mer uforutsigbar enn på flere tiår.
 • Det var et interessant møte og mange spørsmål ble stilt fra medlemmene. Rundt 35 medlemmer deltok i møtet og en gjest.
           
  
12. november 2018 - Julekonsert i St. Petri kirke 30. november kl. 19:00:
Kirkens Bymisjon inviterer til sin årlige julekonsert:Det er en stemningsfull og anderledes konsert med norske og østeuropeiske julesanger med innslag fra sigøynermusikken. Erik Hillestad har skrevet "Marias sang" spesielt til konserten. Konserten fremføres av et åttemans ensembel som har fått strålende kritikker fra konserter andre steder i landet. Lokale gatemusikanter vil gjeste konserten.

7. november 2018 - Klubbkveld:
Presidenten åpnet møtet med igjen å minne om firespørsmålsprøven som nyttig veileder ved avgjørelser i hverdagen. 

 • Ellinor (Byre) orienterte kort om opplegget for å gjenta klubbens mangeårige tradisjon med å gi gaver til Kirkens bymisjon til utdeling før jul. Medlemmene ble oppfordret til å ta med pent innpakkede gaver over temaet "varme klær & hygieneartikler" til møtene 5. og 12. desember. Pakkene må merkes kvinne/mann og med omtrentelig størrelse for klesplagg.
 • Årsmøtet ble avholdt iht. saksliste om med full støtte til alle fremlagte forslag inkludert regnskap/budsjett. Det ble opplyst at styret arbeider med en handlingsoplan for klubben, som vil gi føringer for klubbens aktiviteter og prosjekter.
 • Andreas S.K. Tharaldsen ble opptatt som nytt medlem. Han er jusrist og arbeider hos Fylkesadvokaten i Rogaland. Velkommen!
 • Den avlyste fellesturen til Riga ble diskutert og støtte til å planlegge fellestur høsten 2019 bifalt. 
 • Klubbnavnsaken ble diskutert. Jostein (Solland) og Kåre (Skogen) ble gitt fullmakt til å ta "omkamp" på avgjørelsen mottatt fra Rotary International tidligere i år, som ikke samstemte helt med klubbens søknad.
 • Det ble avholdt lotteri med digital loddtrekning og lykkelige vinnere. Vel 30 medlemmer deltok på møtet.
 • Etter møtet gikk 10-15 medlemmer til et nærliggende "vannhull" for ettertanke og sosialt samvær.   
          

4. november 2018 - Innkalling til årsmøte:
I forbindelse med klubbkvelden onsdag 7. november vil det avholdes årsmøte i tillegg til det øvrige programmet. Se epost fra presidenten med følgende saksliste.

 1. Behandling av innkalling
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av personer til å undertegne årsmøteprotokollen
 4. Årsregnskap (og gjennomgang av klubbens økonomi)
 5. Valg
 6. Kontingent
 7. Handlingsplan for inneværende og kommende Rotaryår
 8. Eventuelt 

31. oktober 2018 - Klubbmøte:
Presidenten minnet om årsmøtet 7. november samt forslag til kandidater til styret og innkommende president for 2020/2021. Rotarys fire-spørsmålsprøve ble gjentatt - er det sant, er det rettferdig, vil det skape vennskap og forståelse og er det til beste for alle involverte?

Møtets hovedtema: "Den teknologiske fronten" ved Trond Nyman Aarre, Rådgiver branding og innovasjonsprosesser i Hey-Ho Let's Go:
 • Selskapet Hey-ho let´s-go i Stavanger jobber med ledende merkevarer og innovatører i et bredt spekter av bransjer og har både internasjonale, nasjonale og lokale kunder - og er alltid på jakt etter det unike som kan bidra til en positiv differensiering.
 • Trond er en innovasjonskatalysator, merkevarebygger og kreativ teknolog som utvikler idéer for en best mulig start og et lykkelig liv.
 • Han fokuserte på den siste utvikling innen Argumented Reality og ga en god forklaring på forskellen mellem Virtual og Argumeted Reality. Han forklarte hvordan teknologi kan gi merverdi og økt opplevelse. Teknologien er, som kjent, på god vei inn i helse, arkitektur og reiseliv. 
 • Allerede kan man via slik teknologi oppleve f.eks. Maldivene virtuelt - det er nesten som å være der selv. Så hva er poenget med å reise dit i virkeligheten? Men teknologien er nok i ferd med å flytte seg fra nerdenes rike til mer vanlige markedssegmenter uansett hva vi måtte mene.
 • Trond viste noen eksempler på hvordan Argumentet Reality blir anvendt på Stavanger muséum og på vikingutstillinger i Danmark. Han nevnte også at det er planer om å etablere en løsning av slaget i Hafrsfjord, slik at slaget skal kunne oppleves ved å  gå tur omkring Hafrsfjord og se gjennem mobiltelefonen eller med et utstyr kalt Holylens!
 • Et interessant innlegg, etterfulgt av ivrig debatt og mange spørsmål fra medlemmene. Det var 25 medlemmer og to gjester tilstede på møtet.
        

24. oktober 2018 - Klubbmøte:

Presidenten meldte at styret hadde besluttet å gi rundt kr 8,500 til klubbens Madagaskarprosjekt, samt at klubbens deltakelse i organisering av Kirkens Bymisjons TV-aksjon lokalt var meget vellykket. Han minnet også om Rotarys firespørsmålsprøve, som ble sitert. Han oppfordret medlemmene til å tenke over denne, som er å finne på Rotarys nettsider.


Egil (Sæl) minnet om påmelding til Lutefiskaften – 44 er påmeldt så langt/fire ledige plasser – og om Nyttårskonserten. Se info under for påmelding til begge. Han beklaget igjen at fellesturen til Riga måtte avlyses grunnet manglende påmelding, og sa at årsakene ville bli nøye vurdert. 


Møtets hovedtema: "FN - hvilken rolle spiller denne organisasjonen i 2018?" ved Øyvind Gjerde, snr.rådgiver i FN-sambandet:

 • Øyvind er ansatt i FN-sambandet i Stavanger – en blant de ca. 30 ansatte i fordelt rundt i landet.
 • FN-sambandet er en frivillig organisasjon under FN med tilsvarende enheter i mer enn 100 land. Ordningen har fulgt FN siden starten i 1945 og var ønsket av organisasjonens første leder, Trygve Li, for å stimulere til folkelig engasjement om FNs målsetting og innsats.
 • Han snakket om de storpolitiske utfordringene FN er belemret med, hvor Sikkerhetsrådets vetorett og Hovedforsamlingens flertallsrett skaper mange utfordringer for å nå konkrete resultater. FN er likevel stadig å anse som en vital "fagforening" for verdens stater og en svært viktig møteplass. For Norge og andre små land er FN spesielt viktig. Eksempel på resultater er havrettslovgivningen, hvor FN spilte avgjørende rolle.
 • Norge er en betydelig bidragsyter til FN og er sjette største bidragsland innen humanitære prosjekter.
 • Et interessant innlegg, som dro mange spørsmål fra medlemmene. Det var 25 medlemmer tilstede på møtet.
         

23. oktober 2018 - Aktivitetsstatus for en av klubbens prosjektaktiviteter:
Kirkens Bymisjon:
Klubbmedlemmer deltok på årets TV-innsamling til inntekt for Kirkens Bymisjon under temaet "Sammen er vi mindre alene". Noen var bøssebærere, mens andre stilte i Konserthuset for forefallende arbeid inkludert kafétjeneste. Sistnevnte dreiet seg om pynting, lapskauslaging og servering. Takk til alle som hadde anledning til å delta!


17. oktober 2018 - Klubbmøte:
Presidenten (ved innkommende president Ove (Huus) i presidentens fravær) meldte at klubbens navnesak nå håndteres av Jostein (Solland). Egil (Sæl) opplyste at fellesturen til Riga dessverre måtte avlyses på grunn av manglende interesse. Kun fem medlemmer med ledsagere (dvs. 10 personer) var påmeldt ved påmeldingsfristens utløp. Han minnet også om påmelding til Lutefiskaften og Nyttårskonserten - se mottatte eposter.

Møtets hovedtema: "Før- og småskolen og den digitale utviklingen" ved Per Henning Uppstad, professor ved Nasjonalt Senter for Leseopplæring og Leseforskning ved UiS.
 • Per Henning tok utgangspunkt i den digitale utviklingen i skolen og forskningen om lese- og skrivekunnskap, som ved UiS for tiden går i to hovedspor: 1) identifisere lesevansker tidligst mulig og iverksette tiltak - prosjektnavn "På sporet" og 2) finne nye metoder for skriveopplæring, dvs. for skriftspråk og håndskrift - prosjektnavn "DigiHand". 
 • Det forskes om bruk av ymse former for spillteori for å stimulere opplæring i bokstav- og skrivekunnskap, hvor digitale spills motiverende effekter er en viktig faktor - spesielt for svake elever.
 • Et interessant innlegg, som dro mange spørsmål fra medlemmene. Vi bør følge med i utviklingen - alt er ikke som før hva gjelder lese- og skriveopplæring! Det var 25 medlemmer tilstede på møtet.
         

10. oktober 2018 - Klubbmøte:
Presidenten orienterte kort om sin deltakelse på årets Distriktskonferanse - arrangert av Arna RK på Fleischers Hotell på Voss sist helg. Han opplyste videre om at styret i klubben hadde vedtatt å gi en Shelter Box til Indonesia ifm. jordskjelvkatastrofen som har rammet landet så hardt.

Egil (Sæl) opplyste at hele 41 personer nå er påmeldt til lutefiskaften! Dessverre er påmeldingen til fellesturen til Riga heller dårlig, idet kun ti personer er påmeldt. Om ikke tallet øker til 20 - 24 i løpet av uken, vil turen bli avlyst. Stavanger RK er tilbudt restplasser iht. gjeldende avtale mellom de to klubbene, men det forventes ikke at det alene vil bringe antallet mot nevnte minimumstall. Egil nevnte også at invitasjon til den tradisjonelle nyttårskonserten i Stavanger konserthus idag var sendt alle medlemmene på epost. 

Møtets hovedtema: "Sjynt å kjøyra buss fremdeles?" ved Grethe Skundberg, kommunikasjonssjef i Kolumbus AS.
 • Grethe tiltrådte stillingen 1. januar i år for å bidra til fornying ifm. de store endringene selskapet og dets tjenester for tiden gjennomgår under slagordet "Kolumbus for et bedre Rogaland".
 • Utgangspunktet er at Rogaland relativt sett har høyeste bilbruk i landet og dårligste kollektive kommunikasjonstilbud. Tidligere tiders mangelfulle byplanlegging må ta mye av skylden for dette. Fremtidig bosetting i regionen kan rammes om ikke bedre løsninger finnes raskt.
 • Kolumbus har fornyet seg mye den siste tiden - friskere vyer, nytt styre med deltakere fra andre næringer og spreke innovative løsninger. Fokus er nå rettet mer mot transport som sådann og mindre mot buss. App-løsninger utvikles stadig for smidig betaling. Selskapet har allerede inntatt lederrolle i flere sammenhenger, som også er bemerket fra utlandet. Det er et mål å bli utslippsfri innen 2024 og autonome (førerløse) busser er blant de konkrete fremtidsvisjonene.
 • Et interessant innlegg - og godt fremført. Vi kan vente mer av Kolumbus i tiden fremover - og kanskje vil vi fristes til å la bilen stå i blant. Det var kun 16 medlemmer tilstede på møtet - antagelig påvirket av den pågående høstferien.
       

3. oktober 2018 - Klubbkveld:
 • Kirkens bymisjon: Atle (Holgersen) fortalte om tre arrangementer i høst, hvor Kirkens bymisjon trenger støtte til praktiske oppgaver. Rotary er som kjent støttespiller, og det ble anmodet om at frivillge fra klubben meldte seg til tjeneste. Se egen epost som kommer om saken.
 • Fellestur til Riga: Egil (Sæl) minnet om at påmeldingsfristen stadig er 15. oktober og at kun seks medlemmer (med ledsagere - ialt 12 personer) har meldt seg på så langt. Han oppfordret til at flere ble med og således ville bidra til videreutvikling av det sosiale miljøet i klubben, som turen egentlig dreier seg om. Se info om saken under.
 • Bjørn (Arvesen) minnet om påmelding til lutefiskaften. Se info om saken under.
 • Jostein (Solland) spurte om status for navneskifte for klubben. Presidenten opplyste at saken vil bli diskutert på neste styremøte. Jostein tilbød seg å assistere i å lande saken slik flertallet i klubben har bestemt, om nødvendig.
 • Treminuttersinnlegg: Ellinor (Bryne) fortalte om "pilgrimsjøveier" i øst og vest - og langs norskeskysten. Hun hadde selv besøkt to av dem i sommer og fortalte om den ene, som gikk med saktegående klassisk båt med 12 personer om bord fra Stavanger til Trondheim. 
 • Hovedinnlegg - "Hva har formet meg": Erlend (Jordal) fortalte om livsformende opplevelser fra sin fødsel i Bergen og senere flytting til Sandnes før han reiste til USA og England ifm. sin utdannelse. Han bor nå i Stavanger. Erlend har alltid vært engasjert i det som har skjedd rundt ham og har således "pådratt seg" en rekke tillitsverv gjennom årene - mange samtidig - innen skole, politikk og samfunnet forøvrig. Han har gått gradene i Høyre fra Sola kommunestyre til Stavanger bystyre og Rogaland fylkesting og har også vært kommunalråd for oppvekst i Stavanger. Erlend er nå informasjonssjef i Norsk Olje & Gass og innehar i tillegg flere styreroller i halvoffentlige selskaper.
 • Det ble avholdt lotteri med digital loddtrekning og lykkelige vinnere.
 • Etter møtet gikk noen av medlemmene til et nærliggende "vannhull" for ettertanke og sosialt samvær.
 • Fotografering: Klubbfotograf Per (Helgeland) har nå en kampanje på gang for å fornye bilder av alle medlemmene til klubbens websider. Han stiller med kamera på møtene fremover - første gang i dag. Still opp og smil!

26. september 2018 - Klubbmøte:
Minnestund: 
Det ble holdt ett minutts stillhet for å minnes klubbmedlem Ansgar Johannessen som gikk bort sist søndag. Samtidig ble klubbmedlem Fredrik Oxaal i innlemmede Hafrsfjord RK hedret - han gikk også bort for noen dager siden og var en av grunnleggerne av klubben.

Påminnelser: Det ble minnet om påmelding til fellesturen til Riga til våren og Lutefiskaften 21. november - se info under for begge. 

Møtets hovedtema: "Digitalisering av Johan Sverdrup-feltet" ved Trine Svalestad, leder digitalisering i Johan Sverdrup-prosjektet i Equinor.
 • Trine er jurist av utdannelse og har rundt ti år bak seg i Statoil/Equinor. Hun har hatt varierende roller i selskapet fra kontrakt & innkjøp til teknologiledelse og nå leder for digitalisering. Hun arbeidet tidligere i advokatfirma.
 • Hun innledet med å minne om Johan Sverdrup-feltets størrelse og store betydning for landet inkludert den norske statskassen. Feltet ventes å ha en levetid på 50 år. Utbyggingen er beregnet å koste 88 milliarder kroner.
 • Feltet skal være "the latest & the greatest" innen digitalisering og vil bruke det siste innen teknologi og arbeidsprosesser for å øke effektivitet, dvs. maksimere produksjon, redusere driftskostnader og bedre sikkerhet.
 • Arbeidsoppgaver søkes automatisert ved bruk av måleutstyr, kommunikasjonsutstyr, dataprosessering og simulering samt innføring av nye arbeidsprosesser. Papir og blyant vil erstattes med nettbrett og lignende utstyr. Å gi folk nye roller er helt avgjørende for suksess.
 • Trine påpekte at digitalisering ikke er noen revolusjon - de fleste av oss er allerede svært digitaliserte i våre private liv med smarttelefoner, elektroniske aviser og netthandel. Det skulle bare mangle at ikke samme omstilling skulle skje i industrien!
 • Trine avsluttet med å minne om at teknologien ikke driver utviklingen, men folket som deltar. Ja, tenk det!
 • Et meget interessant innlegg - og godt fremført. Equinor er ingen sinke innen digitalisering! Rundt 30 medlemmer deltok på møtet.
              


20. september 2018 - Fellestur til Riga - "Vårens vakreste eventyr":
Som nevnt på klubbmøtet 19. september, se referat under, har Tur- og Aktivitetskomitéen foreslått at klubbens fellestur til våren går til Riga. Det er innhentet tilbud for avreise med fly fra Sola tirsdag 30. april kl. 18:55 (ankomst Riga kl. 22:10) og retur fra Riga lørdag 4. mai kl. 17:00 (ankomst Sola kl. 18:20). Tilbudet omfatter også lokal transport, hotell, tre måltider daglig, sightseeing, operabesøk (Svanesjøen) og mer. Prisene for dette som en "all inclusive"-pakke er kr 9.500 per person i dobbeltrom og kr 11.900 per person i enkeltrom. Det er forhåndsbestilt 30 plasser, så prinsippet om "førstemann til mølla" gjelder.

Påmelding, stadig med frist 15. oktober, skjer direkte til reisebyrået. Vår kontakt heter Petra Humppila Nordbø, som har telefon 5121 0700 og holder til i Breigata 13 i Stavanger. Det enkleste er å sende henne påmelding via epost: petra@selectcollection.no
 

Påmeldingen skal inneholde: Fullt navn på den reisende og evt. ledsager, epostadresse, mobilnummer og hjemmeadresse. 


            


Se forøvrig eposter fra Anders (Monsen) med foreløpig reiseprogram og flere detaljer om turen samt vedlegg med beskrivelse av reisemålet.

Bli med og la dette bli "vårens vakreste eventyr" - for klubben vår!

19. september - Klubbmøte:
Vårens fellestur - til Riga: 
Tur- og Aktivitetskomitéen informerte kort om vårens fellestur, som er under planlegging: Reisemål er Riga med avreise med fly fra Sola på kvelden 30. april og hjemkomst lørdag 4. mai. Det legges opp til et innholdsrikt program med bl.a. operaforestilling. Innlosjering vil være på femstjerners hotell. Det er satt sammen en reisepakke som er nær på "all inclusive", dvs. med reise, lokal transport, hotell og tre måltider daglig - til pris av kr. 9.500 per person i dobbeltrom og et tillegg for enkeltrom. Mer informasjon kommer via epost med 15. oktober som frist for påmelding.

Lutefiskaften: 
Det er bestilt bord på Gaffel & Karaffel til onsdag 21. november. Påmelding startet på kveldens møte - det kommer invitasjon til alle via epost. 

Møtets hovedtema: "Smarte folk og smarte samfunn" ved Gunnar E. Crawford, smartbysjef i Stavanger kommune
 • Gunnar har bakgrunn fra Lyse og tiltrådte stilling som smartbysjef for et år siden. Han leder en gruppe på fire personer, som har som oppgave å definere behov og løsninger for å ta i bruk smarte (digitale) løsninger i de kommunale tjenestene.
 • Et veikart for digitalisering av kommunens tjenester er utarbeidet med bred politisk støtte. Planen er regionorientert, dvs. den skal ikke kun gjelde for Stavanger kommune, men legger opp til samarbeid med nabokommunene for samordnede løsninger.
 • Hoveddrivere i arbeidet er ny teknologi, samarbeid & partnerskap og innbyggerinvolvering. Initiativet henvender seg til fem områder, nemlig helse & velferd, utdanning & kunnskap, energi, klima & miljø, urban kunst og styring & demokrati.
 • I øyeblikket er 41 prosjekter definert, som smarte gatesluk (overvåkning), smarte byskilt (dynamiske veivisere), smarte busskur (med dynamisk informasjon og ladepunkter for mobiltelefoner), app for byturer (med mye informasjon), bestillingstjenester for bruk av kommunale lokaler, sanntidsmåling av temperaturer på utvalgte badesteder, lyktestolpelading for elbil og GPS-baserte løsninger som erstatning for veibommer (!).
 • Et meget interessant innlegg - og meget godt fremført. Kommunen er ingen sinke i digitalisering! Nesten 30 medlemmer deltok på møtet.
              

12. september - Klubbmøte:
Møtets hovedtema: "Digitaliseringens bakside" ved Ingvild Østgaard, nylig tiltrådt i stilling som Storyteller hos Ostehuset AS:
 • Ingvild er opprinnelig fra Dalsbygda og har mange års erfaring som budeie (!) og senere mer enn tyve år innen reiseliv, informasjonsformidling og hotelldrift hovedsaklig i Stavangerområdet. 
 • Vi fikk en kort gjennomgang av de mest brukte sosiale medier, dvs. FaceBook, SnapChat, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google+, Pinterest og blogging med kommentarer om den stadig økende betydningen disse har hva angår kommunikasjon, reklame og påvirkning.
 • Det fremgikk at klubbens medlemmer ikke er ivrige brukere av slike medier, men ble likevel advart mot å legge ut informasjon som kunne være kompromiterende, støtende eller uheldig på andre måter. Trump og Listhaug ble nevnt som eksempler.
 • Det ble gitt en del kommentarer som spente fra personvern og sikkerhet til kunstig intelligens (AI) og roboter inkludert førerløse busser.
 • Et interessant innlegg til ettertanke og inspirasjon - med både muligheter og trusler! Vel 20 medlemmer deltok på møtet.
            

5. september - Klubbkveld:
 • Treminuttersinnlegg: Klubbmedlem Torbjørn Fjelland fortalte om erfaringer ved avslutning av leasingkontrakt for bil i disse mangfoldige drivstofftider. Han anbefalte å være spesielt aktsom for å unngå ublu prising for slitasje og småskader.
 • Hovedinnlegg - "Hva har formet meg": Klubbmedlem Ivar Klausen fortalte om livsformende tildragelser gjennom livet fra sin aspiranttid som sykkelreparatør på Moi til medisinsk embedseksamen i Oslo/Bergen med påfølgende karriere som lege. Hans hovedbudskap var å aldri ta på seg mer enn man evnet.
 • Det ble avholdt lotteri med digital loddtrekning og lykkelige vinnere.
 • Etter møtet gikk 10-15 medlemmer til et nærliggende "vannhull" for ettertanke og sosialt samvær.
2. september - Distriktskonferansen 2018 - Voss:
Arna RK arrangerer årets Distriktskonferanse for vårt Distrikt 2250 - på Fleischers Hotell på Voss fra 5. til 7. oktober. Alle medlemmer er velkommen til å delta i et spennende program blant trivelige Rotaryvenner. Se innbydelse, program og påmeldingsskjema i epost fra Presidenten sendt ut 2. september.

30. august 2018 - Kirkens Bymisjons årlige grillaften: 
Klubben deltok på Bymisjonens årlige grillaften utenfor St. Petri kirke 30. august representert ved Ove Huus, Donald Proven og Reidulf Klovning ved grillen og Inger Aase, Ellinor Bryne og Siri Malmstrøm med utlevering. Det var stor deltakelse i godt vær!

      

29. august - Oppstartsmøte Rotaryåret 2018/2019:
 • Møtet ble innledet med en kort minnestund for Nils Petter Berg, som uventet gikk bort 12. august. Vi har alle mistet en god venn og Rotary et engasjert medlem.
 • Det ble holdt ekstraordinært årsmøte for valg av nytt styremedlem. Oddmund Haugland ble valgt med  Sigmund Hatløy vara.
 • Det var et innlegg om Tur- og aktivitetskomitéens tanker: Lutefiskaften, nyttårskonsert og vårtur - Aberdeen, Berlin eller Riga er mulige mål.
 • Bård Owe Bakken ble formelt opptatt som klubbens femte nye medlem på kort tid. Like før sommeren ble Ragny Bergesen, Erlend Jordal, Bjørg Ellen Hauge og Jannike Cappelen tatt opp. Velkommen alle sammen!
              

28. august - Rotary International Convention 2019 - Hamburg:
Konferansen er åpen for alle medlemmer. Interesserte bes kontakte Presidenten for påmelding og avklaring av praktiske forhold for turen.

For informasjon om selve konferansen: http://www.riconvention.org/en/hamburg/convention-promotion

25. august 2018 - Rotary Youth Exchange:
Klubben tar i år mot en utvekslingstudent fra Brasil. Det skjer i samarbeid med Stavanger RK og Sola RK. Studenten heter Maria og er fra fra Brasil. Hun kom til Stavanger 13. august og ble mottatt av en stor delegasjon på Sola flyplass bestående av de tre vertsfamiliene med barn samt klubbpresidentene for de tre klubbene. Maria skal være her i ett år og skal gå på St. Svithun VGS. Vil få anledning til å bli bedre kjent med henne senere, blant annet ved deltakelse i klubbmøte.
                                                                                     
      


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Stavanger Søemandsforening
Adresse: Nedre Strandgate 17
Postnummer: 4006
Sted: Stavanger
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:45:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...