Velkommen til Gandsfjord Rotaryklubb!

Møtested:

Klubbens møter holdes i tredje etasje i Stavanger Søemandsforenings historiske lokaler i Nedre Strandgate 17/19 i Vågen i Stavanger. Inngang er gjennom smijernsporten i bakkant av det hvite trebygget.


      


Siste meldinger og klubbmøtereferater (se "Nyhetsarkiv" for tidligere innlegg):


22. mai 2019 - Klubbmøte:

Presidenten var på reise og innkommende presidet, Ove Huus, ledet møtet i hans fravær. Han startet med å ønske kveldens foredragsholder, dr. polit. ved NORCE og professor ved UIS, Hilmar Rommetvedt, velkommen før firespørsmålsprøven ble testet på sedvanlig vis. Videre refererte han til møte med DG Arild Dale om årlig tilbakemelding/status fra klubbene. Gandsfjord RK er en klubb med god «rating» i denne sammenheng.


Klubbmedlem Donald Proven hadde med vår utviklingsstudent Maria til møtet. Hun ga klubben en orientering om sine erfaringer med Norges-oppholdet sitt, som hun vurderte kun ha inneholdt gode erfaringer og opplevelser så langt! 


Ove orienterte videre om status med å sette opp klubbens nye styre og komiteéer for Rotary-året 2019/2020: Nytt styre er påplass og arbeidet med de enkelte komitéene er kommet godt i gang. Forslag til komitéledelse ble gjennomgått. Det legges opp til et oppstartsmøte for komitéledere før klubben tar sommerferie - kanskje mandag 17. juni.


Hilmar Rommetveit foredro så om «utviklingen i det norske politiske landskap». Det ble en interessant reise med historiske eksempler - bl.a. utviklingen av V og KrF på Vestlandet og Sørlandet langt tilbake i tid. Det ble gitt mange eksempler på at de politiske mønstrene i Norge har endret seg radikalt over tid i takt med samfunnsutviklingen forøvrig. Folks identitet med/mot politiske partier har generelt minket over tid. Samfunnet og politikken har blitt mer kompleks og enkeltsaker viktigere. Dagens bompengesak foran kommunevalget ble nevnt. Høyre-venstre-aksen i politikken synes fortsatt å være sterk og tydelig. Politikk interesserer, og det ble flere gode spørsmål og kommentarer underveis.15. mai 2019 - Klubbmøte:

Etter sedvanlig åpning med firespørsmålsprøven, minnet presidenten om den årlige golfturneringen i regi av Stavanger International GK, som holdes på Bærheim golfbane 28. mai 2019. Se mottatt epost. Han minnet så om innbetaling av medlemskontingent. Se utsendt epost. Videre luftet han interessen for en fellestur til Edinburg i oktober/november. Ved håndsopprekning ble en viss interesse notert, som klubbmedlem Torbjørn Fjelland vil ta videre ved å få frem et konkret forslag. 


Så ble kveldens foredragsholder introdusert, stortingsrepresentant fra Rogaland, Margret Hagerup (H) over temaet "offentlig eller privat": Hun startet med å fortelle om egen bakgrunn fra Jæren, utdannelse og arbeid i det private næringsliv - hovedsaklig innen HR-området. Dette hadde gitt henne forståelse for mange av livets sider, mens hun etterhvert fikk fire barn. Hun ble litt tilfeldig involvert i politikken på hjemstedet, men fikk rask karriere som etterhvert førte henne til Stortinget. Margret er i dag meget engasjert politiker med hovedfokus på feltet som styres av Arbeids- og sosialkomitéen, hvor hun er medlem. Ut fra dette kommenterte hun mange sentrale temaer som kvinner og barn i arbeidslivet, tilrettelegging for eldre, skattenivået, digitalisering, sysselsetting, sykefravær og sykelønnsordningen, uføretrygd og kompetanse. Hun oppsummerte det hele med å understreke behovet for et samspill mellom offentlige og private løsninger: Begge trenges hver på sin måte for å utfylle og utfordre hverandre.


Det var et interresant fordrag fremført av en engasjert politiker med undommelig glød og entusiasme. Det var drøyt 30 medlemmer tilstede på møtet.
8. mai 2019 - Klubbkveld:

Presidenten åpnet møtet på sedvanlig vis med firespørsmålsprøven. Han ga så ordet til klubbmedlem Kjetil Galta, som i sitt treminuttersinnlegg kommenterte problemene Boeing for tiden sliter med ifm. sin nye modell 737 Max. Det var et interessant innspill, som også forklarte at produksjonen stadig går sin gang, men med lavere kapasitetsutnyttelse for å gi rom til vedlikehold/oppgradering av flyene som nå står på bakken. Boeing er forberedt på produskjonsforsinkelser i lang tid fremover, og det er stadig uvisst når flyene blir erklært "friske" igjen.


Kveldens hovedinnlegg "Hva har formet meg" var ved klubbmedlem Michael Nygård. Han fortalte om sin families emmigrasjon til USA og delvise tilbakekomster. Michael vokste opp med familiens bakerivirksomhet i Hillevåg, som tidlig introduserte ham til et hardt arbeidsliv. Han flyttet som ung mann fra landet for å skaffe seg utdannelse og så til USA, hvor han etterhvert ble leder for en kranbedrift. Da han etter noen år kom tilbake til Stavanger, var han med og startet ingeniørselskapet Sørco AS, som var en betydelig aktør i Stavanger fra oljealderens tidlige år. Selskapet er senere blitt en del av Apply AS. Michael er stadig meget aktiv og driver i dag bl.a. med bygging av spesiallastebiler i Polen samt noe ingeniørvirksomhet. En viktig del av hans barnelærdom fra bakeriet er: Ikke vær redd for å ta et tak, så ordner det meste seg!


Det var som vanlig godt oppmøte, som ble avsluttet med utlodning. Etter møtet samlet 10-15 medlemmer seg på et nærliggende vannhull for sosialt samvær og ettertanke.


 


1. mai - Møtefri

24. april 2019 - Klubbmøte:

Presidenten åpnet møtet på sedvanlig vis med firespørsmålsprøven. Snart kan alle medlemmene den! Han rapporterte så at klubben etter anmodning fra tidligere guvernør, Jostein By, har donert en Shelter Box til et Rotary-prosjekt i Malawi etter syklonen som har herjet der. Presidenten minnet så om at presidentskiftet vil foregå i Ståles naust 19. juni og videre at medlemmene oppfordres til å melde fra til innkommende president hvilken komité de ønsker å delta i gjennom det neste Rotary-året.

 

Så ble kveldens gjest og foredragsholder introdusert, sjefsredaktør i Rogalands Avis, Bjørn Sæbø, som ga noen betraktninger om «Regionreformen – kart og terreng ...!»:

 

 • Gjennom tidene har det vært gjort mange lite vellykkede forsøk på strukturendringer i landets ut fra ønske om å rasjonalisere og søke sammenfall mellom de mange varianter som finnes. Det gjelder de tre hovednivåene stat, fylke og kommune samt det lappverk av regioner (etatsansvarsområder) som gjelder for bl.a. samferdsel, skole, politi, helse og kirke. Her oppstår mange unødvendige utfordringer som ikke bidrar til effektivitet, men omforenede løsninger mangler stadig!
 • Den pågående regionreformen er nok et forsøk. Men at den «sliter» kan alle se. En hovedgrunn er politikernes manglende vilje til å tenke stort, som ofte kan på bekostning av egne parti- og personinteresser.
 • København og Malmø har på mange måter lykkes i å løfte blikket for å skape en sterk felles region. Regionen fremstår i dag som en meget kompetent enhet i konkurranse med de store byene i Europa.
 • Hvorfor kan ikke Nord-Jæren tenke slik? Vi er endt opp med en lokale stridigheter og har tilsynelatende glemt helheten, dvs. posisjonering for å bli en sterk region og dermed mer tilgodesett av bl.a. de sentrale myndighetene og i Statsbudsjettet. 
 • At Rennesøy og Finnøy blir del av Stavanger og Forsand del av Sandnes er ikke gode bidrag i helhetstenkning. Bompengesituasjonen lammer nå kommunesamarbeidet på Nord-Jæren. Og oppi det hele har Hordaland stjålet Vestlandsbegrepet fra oss! 
 • Kanskje mangler vi «bjellesauer» av typen Rettedal og Sevland for å drive helhetstenkning gjennom? Løsningen må finnes i å ta noen skritt tilbake og tegne nye regionskart med de store byene i landet som sentrale elementer i hver ny sterke region.
 • Toget er ikke gått – det er stadig bevegelse i posisjonene. Vi får vente og se!
Det var et spennende innlegg som inspirerte til mange kommentarer i etterkant. Det var drøyt 25 medlemmer tilstedet på møtet.17. april 2019 - Møtefri pga. påsken

10. april 2019 - Klubbmøte:
Presidenten åpnet møtet med å ønske alle velkommen inkludert en gjest fra Stavanger International RK, som slo et slag for loddsalg til sin klubbs mange humanitære prosjekter. Loddsalg ble avholdt ved møtets slutt. Deretter formidlet presidenten gratulasjon til et jubilerende medlem før han på «tradisjonelt» vis dvelte ved firespørsmålsprøvens praktiske mening. Kveldens foredragsholder Kjartan Melberg ble så introdusert. Han er adm. dir. i Rogalandsforskning og NORCE Innovation (tidligere IRIS Forskningsinvest), som begge har tilknytning til forskningsinstituttet NORCE, som var tema for hans innlegg:
 
 • NORCE er det nyeste store forskningsinitiativet i landet og ble etablert i 2018 etter en integrasjonsprosess mellom forskningsmiljøer på Agder og i Bergen og Stavanger – det siste representert ved vår lokale IRIS (og tidligere Rogalandsforskning) med røtter tilbake til 1972. Lignende historiske linjer finnes også på Agder og i Bergen. 
 • NORCE er i dag etablert over det meste av landet med unntak av i Midt-Norge, hvor NTNU/Sintef er dominerende. En annen stor aktør er miljøet rundt IFE med hovedkontor i Halden. Disse fører alle en innbitt kamp om forskningsmidler fra norske og internasjonale støttespillere inkludert EU.
 • NORCEs forskningsportefølje er svært omfattende og spenner over seks hovedområder, dvs. energi, helse, klima, miljø (bio/marin), samfunn og teknologi. NORCE er eierdrevet til forskjell fra andre statlig dominerte forskningsmiljøer og er i stor grad finansiert gjennom oppdragsforskning. Antall ansatte i NORCE har passert 1.000 og omsetningen for 2019 ventes å bli rund 1,3 milliarder kroner.
Det var et interessant innlegg fremført på en engasjerende måte. Mange spørsmål fulgte etter innlegget fra de rundt 30 fremmøtte medlemmene.


3. april 2019 - Klubbkveld:
Innkommende president Ove Huus ledet møtet i presidentens fravær. Han startet med å referere kort fra nylig avholdt møte med nye medlemmer hjemme hos presidenten. Videre ble synspunkter på klubbens videre utviklingeéluftet rundt bordet. I den forbindelse pågår en prosess med å fornye/videreutvikle de enkelte komiteene.
 
 • Klubbmedlem Torlaug Valvik holdt deretter et inspirerende og interessant "Hva har formet meg"-innlegg. Vi fikk vi bl.a. høre fra oppveksten i Grimstad-området samt om skolegang og familiens engasjement innen hagebruk. Hun utviklet svært tidlig et ønske om å  hjelpe andre og la etterhvert sitt livsløp rundt det og utdannet seg innen omsorg for barn. Etterhvert slo familien seg ned på Sola, der Torlaug arbeidet med barns utvikling og læring innen barnehagesektoren. Hun har også vært – og er stadig – engasjert i kulturlivet i Sola.
 • Ragny Bergesen holdt et tankevekkende treminuttersinnlegg om utbygging av vindkraft på land. Hun påviste mange uheldige forhold, som det bør være all grunn til å sette spørsmål ved: Vil vi ha det slik? Hun dro paraleller til norsk vannkraftutbygging og oljevirksomhet og etterlyste tilsvarende styringsmodeller for vindkraft.
Etter utlodning fant noen veien til Alf & Werner etter møtet.

  Tidlige møtereferater og meldinger finnes lagret under "Nyhetsarkiv".
 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Stavanger Søemandsforening
Adresse: Nedre Strandgate 17
Postnummer: 4006
Sted: Stavanger
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:45:00
Møtespråk: no

Klubbkveld
5. jun. 2019, 17.45

Klubbmedlem Petter Mikaelsen: "Hva har formet meg? ...

Klubbmøte
12. jun. 2019, 17.45

Bedriftsbesøk til Atea på Sola: "Verdens smarteste ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...