Velkommen til Gandsfjord Rotaryklubb!

Møtested:

Klubbens møter holdes i tredje etasje i Stavanger Søemandsforenings historiske lokaler i Nedre Strandgate 17/19 i Vågen i Stavanger. Inngang er gjennom smijernsporten i bakkant av det hvite trebygget. Se bilde under.


      


Siste meldinger og MØTERAPPORTER (se "Nyhetsarkiv" for tidligere innlegg):


16. mars 2020 - Klubbmøter avlyses
Alle klubbens møter er inntil videre AVLYST pga. Coronasituasjonen. 

11. mars 2020 - Klubbmøte 
AVLYST pga. Coronasituasjonen. 

6. mars 2020 - Coronasmittevern
Se melding mottatt fra Rotary om smittevern ifm. Coronavirus. Meldingen finnes til venste på denne siden under tittelen NORFO - ROTARY RSS.

4. mars 2020 - Klubbkveld

Presidenten ønsket alle medlemmer og kveldens foredragsholder velkommen. Han hedret så fødselsdager for klubbmedlemmene Siri Malmstrøm og Ivar Klausen, før han nevnte klubbmedlem Christin Landmarks iherdige innsats ifm. Solamøtet 3. februar. Også Presidentens innsats ble nevnt i positive ordelag. Referat med bilder fra Sola-møtet kommer snart i bladene Rotary Vest og Rotary Norden.


Presidenten innledet med noen klubbsaker, bl.a. behørig omtale av noen nylige fødselsdager blant medlemmene, nok en gang berømme klubbmedlem Christin Landmark for innsaten ifm. Solamøtet og informasjon om initiativ fra Stavanger RK om felles tur til Ramsvig i august. Sitnevnte sak er spilt over til Programkommitéen.


Klubbmedlem Donald Proven fikk så ordet for å innvie oss i det indiske oljefeltets Digbois historie, som han har et mangeårig forhold til. Feltet ble oppdaget ifm. jernbanebygging i Bramaputradalen midt på 1800-tallet og bygget ut av skotter gjennom bl.a. selskapet Burmah Oil Company med hovedkontor i Glasgow. Feltet er stadig i produksjon og rundt 200 andre oljefelt er siden funnet i den samme dalen og bygget ut av ymse selskaper. Vi fikk et interessant innblikk i datidens oljeindustri og utvikling frem til 1950-tallet.


Møtet ble avsluttet med tradisjonell utlodning.


26. februar 2020 - Klubbmøte
Ikke møte pga. vinterferie. 

19. februar 2020 - Klubbmøte

Presidenten ønsket alle medlemmer og kveldens foredragsholder velkommen. Han hedret så fødselsdager for klubbmedlemmene Siri Malmstrøm og Ivar Klausen, før han nevnte klubbmedlem Christin Landmarks iherdige innsats ifm. Solamøtet 3. februar. Også Presidentens innsats ble nevnt i positive ordelag. Referat med bilder fra Sola-møtet kommer snart i bladene Rotary Vest og Rotary Norden.


Kveldens foresdragsholder var Engwall Pahr-Iversen, journalist med bl.a. lang fartstid som redaktør av Rogalands Avis og senere som medarbeider i NRK Rogaland. Han vokste opp i Hillevåg og ga en intim, detaljert og levende historiebeskrivelse av livet og innholdet der fra 1950-tallet og fremover. Han påpekte at Hillevågsskjevå var både større, billigere og bedre enn konkurrentenes skjever! De som var tilstede storkoste seg med innlevelse og humor om om personer og møter. Hillevåg hadde mange vel innarbeidede og uskrevne lover og rutiner som gjenspeilte folkelivet - der selv reiser med elektrisk trolleybuss og var en viktig del. Livet var nært, omsorgsfullt, mangfoldig, sterkt og stolt. Karakteristisk var de mange butikkene og de små og store industriarbeidsplassene. Viktige innslag forøvrig var Kvalaberg skolekorps og idrettslaget Jarl, hvor medlemskap i musikkorkesteret og fotballaget Jarl ga høy status.


Innslaget ble behørig applaudert.


12. februar 2020 - Klubbmøte

Presidenten ønsket alle velkommen – især kveldens foredragsholder. Det ble så referert kort fra nylig avholdt styremøte. Presidenten kommenterte at det var gjengs inntrykk at Solamøtet 3. februar hadde vært givende for de av klubbens medlemmer som deltok. Det vil komme innslag om møtet i «Rotary Vest» om ikke lenge. Noen fødselsdager ble så nevnt og behørig applaus gitt for jubilantene.


Kveldens foredrag var ved Ole Martin Lund,  byplansjef i Stavanger kommune, over temaet "Byutvikling i Stavanger - hvor går den?:


    •   Byutviklingen er i praksis både komplisert og spennende.

    •   Gjeldende planer inneholder mange spredte elementer som er i endring. 

    •   Noen elementer får nok uforholdsmessig stor politisk oppmerksomhet. 

       Elementer i endring omfatter alle deler av befolkningen mht. flyttemønstre, alders- og yrkesforhold, transport og bevegelsesmønstre.

    •   Jæren har lenge vært en overbyggende plan for utviklingen. Idag har den kanskje mindre betydning enn tidligere.
    •   For tiden er bl.a. utviklingen i Paradis et sentralt element.
    •   Stavanger representerer en unik region i utvikling sammenlignet med de øvrige storbykommunene i landet.


Medlemmene hadde engasjerte spørsmål og kommentarer til planens mål og elementer. 


5. februar 2020 - Klubbkveld

Ikke møte pga. av Solamøtet 2020.


3. februar 2020 - Solamøtet 2020

Se eget innslag i "Rotary Vest".


29. januar 2020 - Klubbmøte

Presidenten ønsket velkommen og orienterte om noen klubbsaker. Klubbmedlem og dommer ved Stavanger Tingrett, Rune Høgberg, holdt så et interessant innlegg om erfaringer med den nye juryordningen som ble innført 1. januar 2018.


22. januar 2020 - Klubbmøte

Presidenten ønsket alle velkommen og især byens nye ordfører, Kari Nessa Nortun, som holdt innlegg om "Kommune og stat - hvordan er samspillet?". Hun tok utgangspunkt i at Stavanger har unike  kvaliteter, aktiviteter og muligheter til fortsatt vekst og enda mer så med nylig tilvekst av Rennesøy og Finnøy. Det siste bidrar også til at kommunene er blitt en btydelig  jordbrukskommune. Vi fikk innsyn i ordførerens bakgrunn og erfaring så langt i sitt 33 årige liv. Politikken har representert nye og viktige muligheter for henne til å bidra i samfunnet på mange plan. 


Et hovedmotto for byens nye styre er å «skape for å kunne fordele». Det skal skje gjennom mangfoldig politisk arbeid, hvor både unge og eldres behov skal prioriteres. Følgende konkrete saker ble fremhevet:


    • Kommunen har erfart at sykefravær blant egene ansatte er for stort og må reduseres. 

    • Som Norges energihovedstad ønsker byen å fremstå som energieffektiv og miljøriktig.

    • Samhandling med både Bergen og Kristiansand er viktig.

    • Effektiv utvikling av regionen krever bedre organisering og koordinering av innsats via det som hittil har hatt navnet «Greater Stavanger».

    • Kommunen har viktige byvekstområder der utviklingen må hensynta byens egenart og historie.


Den nye ordføreren fremsto med glød og entusiasme for oppgavene som venter. Hun høstet solid applaus etter innlegget.


15. januar 2020 - Klubbmøte

Presidenten ønsket velkommen og minnet om Sola-møtet 3. februar, som så langt har god påmelding. Se eget program og omtale under fra møtet 11. desember. Deretter ble kveldens hovedinnlegg annonsert, som ble fremført av Harald Birkevold, som er kommentator/journalist i Stavanger Aftenblad. Han tok for seg "Delingsøkonomi".


Harald innledet med en historisk betraktning, og mente delingsøkonomi minner om kjente modeller fra naturalhusholdningen tider: Det handles i varer og tjenester og ikke alltid i penger. Han mente forøvrig begrepet var noe misvisende og foreslo tilgangsøkonomi i stedet - det er tilgang til noe det dreier seg om, ikke deling. AirB&B og Uber ble nevnt som eksempler på aktører innen delingsøkonomien, men mange andre finnes også - og i stigende grad. Hvorvidt dette kan true etablerte finansielle modeller gjenstår ennå å se, men "noe er på gang". Det ser vi stadig eksemler på. Det hevdes at deligngsøkonomi gir bedre utnyttelse av ressurser. Mon det! Fra salen ble det antydet at delingsøkonomi var  tyveri fra fellesskapet, idet skatt sjelden ble gjort opp for verdiskapningen. Det var et interessant innlegg som engasjerte de rundt 30 medlemmene som var til stede.


8. januar 2020 - Klubbkveld

Presidenten ønsket klubbmedlemmene Godt År og velkommen til årest første møte. Han nevnte så et par nylig passerte fødselsdager blant medlemmene før han reflekterte over klubbens program og aktiviteter siste halvår: Variert og interessant med mange spennende foredrag, fine sosiale sammenkomster, som lutefiskkveld og julemøte og godt engasjement i klubbens prosjekter, som samarbeid med Kirkens Bymisjon, Madagaskar-prosjektet, Sykkelsprosjektet og Summer Camp. Programkomitéens leder, Rune Høgberg, orienterte kort om vårens program, som ligger utlagt på klubbens hjemmesider - alltid oppdatert. Programkomitéen fikk takk for god innsats!

Andre innslag:
 • Klubbmedlem Kristin Langmark minnet om Sola-møtet mandag 3. februar. Se orientering i referat fra møte 11. desember under.
 • Klubbmedlem Sigmund Rosnes orienterte om Ryfast og "heftige tider" rundt  ifm. unnfangelse av prosjektet for 20 år siden. Det var både muntert og interessant!
 • Klubbmedlem Eva Sjøberg minnet om den forestående fellesturen til Sogndalstrand 25. og 26. april med overnatting på Kulturhotellet. Program og invitasjon følger. 
 • Det ble til slutt minnet om nyttårskonserten i Stavanger konserthus fredag 10. januar 2020 med oppmøte senest kl. 17:30 for de som vil delta i middag før konserten.
Møtet ble avsluttet med tradisjonell utlodning.

11. desember - Klubbkveld
Presidenten ønsket klubbmedlemmene velkommen og innledet med noen klubbsaker:
 • Fellesmøte på Sola Strandhotel mandag 3. februar 2020 over temaet "Det brysomme klimaet", hvor eksperter og politikere vil prøve å opplyse oss om tingenes tilstand og mulige veier fremover. Påmelding (klubbmedlemmer, ledsagere og venner) gjøres innen 15. januar til klubbsekretær Inger Aase, mens betaling gjøres direkte til klubbens bankkonto eller Vipps-konto - stor kr 350 per påmeldte. Merk innbetalingen "Solamøtet 2020". Eventuelle spørsmål kan rettes til President Ove eller klubbmedlem Christin Landmark.
 • Klubbens program for våren 2020 er så godt som klart og vil bli lagt ut på klubbens hjemmesider med det første.
 • Det ble til slutt minnet om nyttårskonserten fredag 10. januar 2020.

Kveldens hovedinnlegg var ved klubbmedlem Lill Ann Køinig over temaet "Hva har formet meg". Hun startet med å fortelle om sin oppvekst i Fredrikstad og videre tur til Lillehammer for internatskole før hun ga seg igang med universitetsstudier i Oslo. Familien flyttet tidlig til Tanzania, hvor de arbeidet innen Norad-systemet i fire år. Det var en meget spennende og på mange måter utfordrende og lærerik tid. Fra Tanzania gikk turen til Botswana, hvor de fortsatte sin humanitære arbeid i tre år - nå for danske hjelpetjenester. Dette oppholdet ble ikke mindre interessant enn oppholdet i Tanzania. Presentasjonen ble fremført med glød og vidd og bekreftet at det finnes mange "grønne grener" for karriere og familieliv også utenfor vårt eget kongerike.


4. desember - Julemøte

Presidenten ønsket velkommen til klubbmedlemmer, ledsagere og gjester og spesielt til Maggi Hatløy, virksomhetsleder i Kirkens Bymisjon. Klubben har hatt et mangeårig samarbeid med Bymisjonen, og bidrag med julegaver fra klubbens medlemmer er blitt en fin en tradisjon. Hatløy takket for samarbeidet og alle gavene, som deles ut på Bymisjonens tradisjonelle julaftenmiddag. For ti år siden var det for 20-30 gjester til stede på julemiddagen - nå er det over 300. Middagen foregår nå på hotell og med bidrag fra mange frivillige hjelpere.


Klubbmedlem Ellinor Bryne formidlet vakre juletanker, og Marta Gudmestad fortalte om gode juleminner fra barneårene på Jæren. Mens forsamlingen hygge seg med ostebord, underholdt klubbmedlemmene Lill Anne Kiønig med en hyggelig historie og Bjørn Arvesen deklamerte ”Fanitullen” som bare han kan. Kveldens utlodning var til inntekt for Kirkens Bymisjon, og klubbens styre sørget for at resultatet fra den ble doblet med bidrag fra klubbens egen kasse.

 

Ellinor Bryne og Jorien Barstad fra Servicekomitéen fikk velfortjent takk og applaus for et flott julemøte.   


   


27. november - Klubbmøte

Presidenten ønsket velkommen - spesielt til kveldens foredragsholder Dag Øyvind Meling, adm. dir. i Roxel AS. Klubbmedlem Roald Håland holdt så minneord om Valdemar Hansteen, tidligere medlem i tidligere Harfrsfjord RK, som nylig gikk bort i en alder av 96 år. Klubbmedlem Siri Malmstrøm orienterte så om klubbens prosjekter og inviterte til forslag om "verdige" lokale mottakere av støtte fra klubben. Solveig Fløgstad nevnte at klunbben hadde fått en hel sides spalteplass for omtale av årets Summer Camp i bladet Rotary Vest.


Dag Øyvind Meling er gründer, eier og adm. dir. i det lokale teknologi- og entreprenørselskapet Roxel AS, som i løpet av 10 år har utviklet seg til å bli en betydelig aktør innen mange industrisektorer i Rogaland. Det startet med fokus på olje, men da oljekrisen kom, slo selskapet fort om fra 80/20-fokus på olje til 20/80 og bega seg inn i andre industrisektorer. Her "svidde de fingrene" på landbasert byggevirksomhet i et av datterselskapene og gikk gjennom en krevende læreperiode. Selskapet er nå gjennom dette og oljekrisen er over, så nå råder optimisme igjen. Det var et interessant og engasjert innlegg om en lokal aktør med dristighet og vyer til lærdom for mange.


20. november - Lutefiskkveld

Presidenten ønsket velkommen til det som ble en fin og vellykket lutefiskkveld med etterlengtet «Facelook», dvs. alle deltakere kunne se hverandre i æynene og snakke på den "gamle" måten uten sosiale medier! All ære til leder av Tur- og aktivitetskomitéen, Torbjørn Fjelland, som hadde et interessant innlegg om selve stedet og historien bak - fra å være lokale for Bondeungdomslaget til dagens mer tidsriktige "hippe" funksjon. Klubbmedlem Bjørn Arvesen underholdt på sin alltid imponerende og lune måte med sang og gitarspill.


13. november - Klubbmøte

Presidenten ønsket velkommen - spesielt til kveldens foredragsholder Tor Geir Espedal, prosjektleder for Rogfast hos Statens Veivesen. HAn gikk så gjennom noen klubbsaker.


Tor Geir Espedal foredro om Rogfast-prosjektet og innledet med en illustrativ video. Han fikk straks spørsmål om kontraktkansellering, overskridelser og forsinkelser, men forklarte dette grundig og la igjen et inntrykk av at "det kommer til å gå bra til slutt". Prosjektet er antagelig det mest teknisk spektakulære for ferjefri E39 mellom Stavanger og Trondheim med en forventet pris på noe i overkant av 20 mrd. kroner. Det er spesiell usikkerhet knyttet til prosjektet pga. usikre geologiske forhold. Espedal understreket at prosjektet vil være svært lønnsomt samfunnsøkonomisk ved å gi kortere reisetid mellom Stavanger og Haugesund (40 min.), lavere driftskostnader enn Staten har i dag med ferjebasert forbindelse og at veiforbindelsen blir uavhengig av værforholdene. Det var et interessant innlegg som fikk stort engasjement fra de fremmøtte.


6. november - Klubbmøte med årsmøte

Presidenten ønsket velkommen - spesielt til kveldens foredragsholder Sverre Godøy fra Sandnes RK, som orienterte om utviklingen av Rogaland Arboret, der klubben er sterkt involvert. For tiden arbeides det med planer om nybygg og tilhørende funksjoner, som vil koste betydelige summer fra det offentlige og fra frivilligheten i distriktet. Det er som bidragsyter i sistnevnte gruppe Sandnes RK har engasjert seg - og det er behov for flere. For ytterligere informasjon om prosjektet, se: www.arboretet.no


Det ble så holdt årsmøte i Gandsfjord RK:


 • Regnskapet ble gjennomgått, som som viser et positivt driftsresultat og en betydelig egenkapital. Medlemmene vedtok prinsipielt at noen av midlene skal brukes på fornuftige oppgaver. 
 • Det ble nevnt at et slikt kunne være å støtte barn i Stavanger som har fattige foreldre, som omfatter rundt 3000 barn. Prosjektkomiteen har foreslått å støtte dette formålet tidligere og vil nå arbeide videre med saken. 
 • Det ble opplyst at Servicekomiteen har laget en prosedyre for sitt klubbarbeid. Presidenten ønsker at de andre komiteene også gjør det.
 • Det ble avholdt valg med følgende resultat:
 • Innk. president for 2021/2022 ble valgt: Kjetil Galta
       Styret for 2020/2021 ble valgt: President - Ståle Hatteland, Sekretær - Jannike Cappelen (2 år), Kasserer - Ove Skjæveland (ikke på valg),                   Styremedlem - Jorien Barstad (1 år), Past President - Ove Huus (1år), Innk. president - Kjetil Galta, Revisor - Oddmund Haugland (1 år)
 • Det ble vedtatt å videreføres kontingenten på nåværende nivå.
 • Det ble opplyst at klubben nå har etablert VIPPS-konto for bruk ifm. intern utlodning m.m.


30. oktober - Klubbmøte

Presidenten ønsket velkommen - spesielt til kveldens foredragsholder Kyrre Knudsen - sjeføkonom i SR- bank. Det ble minnet om at neste møte er klubbkveld med generalforsamling og valg.  Således vil innkommende president Ståle Hatteland de neste dagene avklare kandidater til aktuelle verv. Klubbmedlem Ellinor Bryne orienterte om opplegget for årets julemøte 4. desember samt gaver til Kirkens Bymisjon. Invitasjon og nærmere orientering blir sendt ut med det første.


Hovedinnlegget var over temaet «Kryptovaluta – hva er det og hva skal vi med det?». Kyrre Knudsen forklarte og kommenterte mange spørsmål fra medlemmene under foredraget. Han nevnte at mange engelske begreper er i bruk som ikke oversettes, slik som Bitcoins, Ethereum Price (ETH) og Block Chains. Det hjelper neppe på forståelsen! Handel foregår på den «delvis offisielle kryptobørsen» innen definerte nettverk. Disse børsene er storforbrukere av energi til sine datamaskiner som kontinuerlig regner på de til enhver tid gjeldende verdier. Kryptovaluta er en svingende verdi som baserer seg på teknologi i et ikke-regulert marked som hele tiden er i forandring. Det finnes en «App» som gir tilgang til økt forståelse og tilgang til kryptovaluta. For noen virker kryptovaluta å være knyttet til mer eller mindre lyssky/kriminell virksomhet, som nok ikke alltid stemmer.


Det var stort fremmøte og engasjement.
23. oktober - Klubbmøte med besøk av DG

Medlemmer fra klubbens styre og komiteer hadde formøte med DG Odd Henning Johannesen og AG Martin Sigmundstad før møtet. Klubben orienterte bl.a. om aktiviteter og status for nye aktuelle lokale initiativer.


Servicekomiteen stilte som vanlig vel forberedt til møtet med fersk kringle og datasystem som fungerte ved første forsøk. To klubbmedlemmer ble nevnt for sine fødselsdager -  Rune Høgberg og  Reidulf Klovning.


I møtet orienterte DG om aktuelle saker og prosjekter i Distrikt 2250 og Rotary generelt:


  - 10 000 Happy Birthdays-prosjektet utvikles videre.

  - Bekjempelsen av polio er Rotarys viktigste internasjonale prosjekt.

  - I Norge søker Rotary om å gjøre dette polioprosjektet til mål for neste års TV-aksjon.


Kanskje kan vi gjøre mer ut av innsatsen rundt Shelter Box her lokalt - hva med å gi saken en «stand» under Gladmatfestivalen? Fokus på medlems-/klubbutvikling er viktig generelt og i distriktet. Nye muligheter ble nevnt og drøftet knyttet til ungdomssegmentet. Enkelte klubber ønsker mer fokus på mulig engasjement rundt miljøsaker. Prosjekter ifm. den havarerte ubåten ved Fedje og «plasthvalen» på Sotra er nevnt.


 


16. oktober - Klubbmøte 

Presidenten minnet om klubbkveld 6. november, som omfatter generalforsamling med valg til styre og andre funksjoner. Medlemmene ble anmodet om å komme med forslag til kandidater til verv som innkommende president, sekretær, kasserer, et styremedlem og revisor. Forslag sendes elektronisk til innkommende president Ståle Hatteland innen 30. oktober.


Kveldens hovedinnlegg var ved Njål Kolbeinstveit fra Seniortanken som snakket om "Klimapolitikkens utfordringer for en rik oljenasjon". Han brukte fornybar energi med bygging av vindmøller og ditto konflikter med naturverninteresser som eksempel. Et annet var utforming av trafikkregulerende tiltak vha. bommer og nullutslippsbiler. Bak det hele står utålmodig ungdom og foreldre/voksne som ønsker å gjøre noe konkret og betydningsfult for å «redde kloden». Det er derfor viktig å få til en meningsfull dialog - særlig med ungdommen.


Spørsmål og kommentarer viste og at det er mange som sliter med troverdigheten i prognoser for klodens forventede klimautvikling. Disse bygger i det vesentlige på omfattende forskning og modellering i regi av FNs klimapanel IPCC. Det ble en livlig kommentarrunde, som tydelig illustrerte både aktualitet og engasjement!


 


14. oktober - Høstdugnad på Stokka sykehjem 

Fem av klubbens medlemmer møtte til ny dugnad i sansehagen ved Stokka sykehjem 10. oktober. Resultatet ble en nyryddet hage og mange blomsterløk i jorden. Takk for flott innsats til alle!


 


12. september - Rotary Summer Camp:

Som rapportert tidligere, se 2. september, gjennomførte TRF- og prosjektkomitéen under sin leder Siri Malmstrøm tidligere i høst et flott program ifm. klubbens rolle for Rotary Summer Camp. Tiltaket fikk hederlig omtale i Stavanger Aftenblad forleden:


Gandsfjord Rotaryklubb har hatt besøk av ti ungdommer fra Europa og Taiwan. I løpet av fire dager fikk de oppleve byen Stavanger, hyttetur til Kvitsøy med båttur, hummerklekkeriet og fårikål (Kvitsøy-lam), hyttetur til Sirdal med sauesanking under Sirdalsdagene, middag med elggryte, Byrkjedalstunet og Månafossen! Sommerleiren er et samarbeid mellom flere lokale klubber, og en viktig del av Rotary sitt utvekslingsprogram for ungdom. I Rogaland besøkte de først Strand Rotaryklubb, så Gandsfjord Rotaryklubb før de avsluttet hos Sola Rotaryklubb.    


Klubben sender stor takk til alle som bidro!


 


9. oktober - Klubbmøte 

Presidenten opplyste at julemøtet nå er satt til 4. desember i klubbens vanlige lokaler i Sømannsforeningen og at det er 44 påmeldte til lutefiskvelden på tidligere Gaffel & Karaffel 20. november. Han fortalte han hadde deltatt på Distriktskonferansen i Haugesund sist helg, som hadde vært både nyttig og trivelig.


Kveldens innlegg var ved tidligere sjefsredaktør i Stavanger Aftenblad, Tom Hetland, over temaet «Valget 2019 – fikk vi et nytt politisk kart?». Han startet med å minne om de tallmessige resultatene og at vi hadde fått en venstredreining med Sp som den store vinneren samt gjennombrudd for FNB. Frammøteprosenten under valget gikk – kanskje overraskende – opp rundt 4,5 prosent.


Hetland mente å se en distriktsprotest i årets valg, særlig fra Nord-Norge og Innlandet, der Ap tapte mange stemmer til Sp. Det var også en utpreget bompengeprotest, som laget problemer for regjeringen midt i valgkampen, noe som spesielt rammet Frp. MDG innkasserte på sine miljøsaker og privatisering og konkurranseutsetting var omstridte temaer i mange sammenhenger. Iflg. en spørreundersøkelse før valget var skole, helse og eldreomsorg viktigst, men disse temaene flyttet få stemmer. Ap tapte stemmer, men sikret posisjoner, som f.eks. å få ordfører i Kristiansand for første gang siden 1947. H tapte ikke så mange stemmer, men tapte mange posisjoner. Hetland mente H ble rammet av ønske om politisk skifte - slitasje.


Han gikk videre gjennom hvert enkelt parti og analyserte disse. De mange små partiene skaper klare utfordringer ved at mange koalisjonsmodeller tvinger seg frem. Han trodde ikke FNB ville overleve på sikt. Hetland mente å se et særtrekk for Rogaland, idet Ap og H klarte seg bra, og at Sp hadde mindre framgang: Rogaland er ikke distriktsfylke. 


Det var et interessant og engasjerende foredrag.


 


2. oktober - Klubbkveld 

Presidenten opplyste at det arbeides med å flytte julemøtet til 4. desember (i stedet for 11. desember) pga. problemer med å finne egnet lokale. Videre minnet han om at 60 plasser er reservert for nyttårskonserten i Konserthuset 10. januar. Hver enkelt må hente ut sine egn billetter, enten på nettet eller ved personlig oppmøte i billettluken i Konserthuset. De som vil være med på middagen samme dag, må gi beskjed til klubbmedlem Torbjørn Fjelland. Presidenten opplyste at han vil delta i på distriktsmøtet i Haugesund fra 4. til 6. oktober.


Det var treminuttersinnlegg ved klubbmedlem Jannike Cappelen og hovedinnlegg ved klubbmedlem Oddmund Haugland:


Jannike fortalte kort om sin bakgrunn og utvikling. Hun er født 1. mai, som iflg. henne selv var et godt valg, fordi hun alltid har vært glad i å jobbe! Hun har hatt ulike yrker, som spenner fra bartender og rengjøringsassistent til stillinger innen revisjon og logistikk. Hun er født i Sverige, hvor hun ble gift og arbeidet i flere år. Hennes firma etablerte seg etterhvert i Norge – og hun fulgte med, men ukependlet til sitt hjem i Sverige. For 10 år siden traff hun sin nye mann – de hadde sin første date på Preikestolen! Jannike er glad i musikk. Familien har hund og hest, og det gås mye tur.


Oddmund er født under krigen, som for familiens vedkommende var krevende nok. Foreldrene ble skilt, som var uvanlig den gang. Han kom derfor til å vokse opp sammen med sin mor hos besteforeldrene, som var trygt og godt. Han møtte sin far igjen for første gang da denne ble 88 år. Oppvekst uten far samt å være «skilsmissebarn» var tøft og ble en betydelig drivkraft for egen utvikling: Oddmund ville vise at han dugde! Han gikk på landsgymnaset på Bryne og tok senere befalskolen før han reiste til University of Birmingham/Lancaster University for økonomiutdannelse. Oddmund arbeidet først i London før han kom hjem til gamlelandet. Han har hatt interessante stillinger i næringslivet i Stavanger-området gjennom mange år og er nå pensjonist.


Møtet ble avsluttet med tradisjonell utlodning og vandring til et nærliggende «vannhull» for noen.


   


25. september - Klubbmøte 

Presidenten orienterte om planer for julemøtet og muligheter for datorer/lokaler. Info kommer når dette er endelig avklart. Leder for tur- og aktivitetskomitéen, Torbjørn Fjelland, informerte om forestående lutefiskaften, nyttårskonsert og vårtur til Sogndalsstrand. Se epost mottatt fra Presidenten med invitasjoner og anvisninger for påmelding.


Kveldens foredragsholder var Torvald Sande fra Seniortanken, forøvrig også rotarianer, som orienterte over temaet "Vindmøller - energiproduksjon og beskatning". Han er sivilingeniør med lang fartstid innen kraftbransjen, sikkerhet og beredskap, gasseksplosjoner, støy etc. Erfaringene med kraftproduksjon ved bruk av vindturbiner er blandede. Som eksempel nevnte han at det i Tyskland nå finnes rundt 30.000 vindmøller. Dette kraftbidraget har redusert landets utslipp av CO2 med 0,5 % - ikke mye kan man vel si. Generelt virker slik kraft å være politisk overvurdert ift. hva som faktisk leveres og hva det koster inkludert ditto miljømessige bidrag. Som kjent, er det blitt et meget kontroversielt tema i Norge, siden denne kraftproduksjonen og samspillet med annen kraft er lite kjent og forstått blant politikere og velgere både teknisk og økonomisk. Temaer som ujevn kraftleveranse (vinden varierer!) og derfor nødvendig samspill med annen kraft og påvirkningen på naturen til lands og til havs er for lite kjent og fokusert. Politiske avtaler for norske leveranser med tilskuddsordninger for anlegg, grønne sertifikater, opprinnelsesgarantier og skatteforhold blir fort uoversiktlige og med utilsiktede konsekvenser. En mer faktabasert planlegging og direkte finansieringshjelp på prosjektbasis kunne fungert bedre.


 


18. september - Klubbmøte

Presidenten innledet med å be medlemmene komme med forslag til ny guvernør for distrikt 2250 samt forslag til medlemmer i det nye styret i klubben vår, dvs. innkommende president, sekretær og  ett styremedlem, med frist 30. september. 


Møtet var viet status på komitéenes arbeid:


TRF- og prosjektkomitéen v/leder Siri Malmstrøm: Komiteens hovedprosjekt, Summer Camp, er gjennomført og var svært vellykket. Forslag til nye prosjekter er ønsket – og gjerne om noe vi kan ta eierskap i. Det er enighet om å satse på nærmiljøet, noe som har vært tradisjon i klubben. Leder tar kontakt med Stavanger kommune for å få innspill. Pågående prosjektene er skoleprosjektet i Antsirabe på Madagaskar, støtten til Kirkens Bymisjonen (økonomisk støtte, julegaver og hjelp med den årlige grillfesten), hjelp til stell av sansehagen ved Stokka sykehjem, Shelter Boxer og «10000 Happy birthdays» i Malawi og Zambia.


Servicekomitéen v/leder Jorien Barstad: Mange deltar i komitéen, som er nødvendig for alltid å kunne stille minst to medlemmer for å klargjøre til klubbmøtene. Julemøtet og presidentskiftet er også komiteens ansvar. Det arbeides med å finne en taler til julemøtet, som vil bli bestemt av Programkomitéen og styret i fellesskap. Det var enighet om at det bør være en prest. Leder arbeider med å prosedyre for arbeidet i komitéen.


Tur- og aktivitetskomitéen v/leder Torbjørn Fjelland: Kommitéen har mange saker på gang, som lutefiskaften 20. november (invitasjon følger om kort tid), nyttårskonsert i Stavanger konserthus (fredag 8. januar – samme opplegg som sist), fellestur inn-/utland (16. - 19. april eller 23. – 26. april), som kan være lokale turer - Kristiansand med konsert på Kilden konserthus, Egersund med overnatting på Grand Hotel muligens med innlagt revy, Sogndalstrand kulturhotell og endelig Edinburg. Sistnevnte ble nedstemt pga.  kostnader. 


Programkomitéen v/leder Rune Høgberg: Programmet er klart for høsten fram til jul – se klubbens hjemmesider. Et forslag til program for våren kunne være omvisning på Atlandtic Hotel, hvor klubben i mange år hadde sine klubbmøter.


Medlemskomitéen v/leder Kjetil Galta: Komitéen ønsker tre-fem nye medlemmer og ønsker innspill til kandidater fra medlemmene iht. samme prodedyre som i fjor.


PR- og omdømmekomiteen v/ Odd Leif Andersen (leder Solveig Fløgstad var ikke tilstede): Målsettingen for komitéen er å gjøre Rotary bedre kjent. Videre å få noe inn i bladene Rotary Vest og Rotary Norden. Komitéen har planer om å foreslå innlegg om Summer Camp og Kirkens Bymisjons grillfest. Det er også et ønske om at de lokale avisen omtaler klubben og Rotary med fokus på prosjekter.11. september - Klubbmøte

Presidenten innledet møtet med å opplyse at portrettbilder av medlemmer (selvtatte med telefon) stadig mottas og blir fortløpende lagt ut på medlemsoversikten på klubbens hjemmesider. Han oppfordret flere til å gjøre det samme som ledd i oppdatering og fornying av medlemsoversikten. Han opplyste så at klubbkommitéene har møter og forbereder seg til presentasjoner på neste klubbmøte 18. september. 


Han introduserte så kveldens foredragshlder, Gunnar Berge, som har merittliste fra politikk og næringsliv som alle er vel kjent med, dvs. fra å starte som lærling på Rosenberg Verft til lokalpolitikk og senere nasjonal politikk - det siste med flere ministerposter - og endelig til stilling som oljedirektør. Paralellt har han - og stadig har - tillitsverv i et utall utvalg og foretak.


Temaet for innlegget var kommune- og regionreformen. Gunnar tok utgangspunkt i sin oppvekst i Etne kommune og hvordan verden fortonte seg derfra i hans unge år og holdt dette opp mot hvordan landet var organisert med kommuner og regioner den gang og i dag. Han påpekte de store endringene landet har gått gjennom siden befolkningen talte omkring tre millioner tidlig på 1950-tallet til over fem milioner i dag, urbaniseringen som har skjedd (og stadig skjer) hvor halvparten av folket bodde på landet på 1950-tallet mot rundt 20% i dag, folkets kompetanseutvikling som gjør at unge trekker til byer for både å skaffe seg utdanning og senere arbeid samt arealbegrensninger og upraktiske grenser svært mange kommuner og regioner har opplevd i lange tider. Kompeleksiteten i kommune- og regionstrukturene med krav til stadig høyere kompetanse og kapasitet i styrende organer til å løse forventede oppgaver - godt hjulpet av generalistkommuneprinsippet - som krever at alle kommuner skal levere alle tjenester ("full pakke") til sine innbyggere uavhenging av kommunestørrelse, har også vært en viktig pådriver for ønsket/behovet om endringer for å oppnå effektivisering. Ved forrige store grenseendring, midt på 1960-tallet, ble de endelige avgjørelsene fattet av Regjering og Storting på tross av lokale ønsker. Reformen er i ettertid blitt stående som svært vellykket - jfr. byer som Stavanger, Bergen, Trondheim. Dagens endringsmodell krever lokal konsensus. Vi har alle sett resultatet av det: Reformen som pågår er i ferd med å mislykkes! Som en illustrasjon på Stavangers behov for grensejusteringer, nevnte Gunnar at oljealdren helt klart ville seilt forbi Stavanger om ikke endringene midt på 1960-tallet hadde skjedd, som ga kommunen sårt tiltrengte økte arealer og ditto handlingsrom. Nå er det tid for nye endringer. Det faktum at byen i dag deltar i rundt 50 interkommunale foretak i et forsøk på å avhjelpe de begrensninger dagens grenser gir, er en god illustrasjon på behovet!


Gunnars innlegg ble fremført med imponerende engasjement, presisjon og klarhet, og applausen var høyere enn normalt da han satte punktum. Det var rundt 30 medlemmer til stedet på møtet.


   


4. september - Klubbkveld

Presidenten innledet møtet med å minne om at komitéene vil få klubbmøtet 18. september til disposisjon for å gi status på sine aktiviteter og fortelle om planer og hvordan medlemmene - nye og gamle - kan delta i arbeidet. Videre krediterte han alle klubbmedlemmer som deltok i gjennomføring av klubbens Summer Camp-program og Kirkens bymisjons grillarrangement i forrige uke.


Klubbmedlem Oddmund Haugland holdt et interessant treminuttersinnlegg om "en uke i USA", nærmere bestemt i Memphis, som foregikk for en tid tilbake. Han reflekterte over historiske steder han besøkte, som Peabody Hotel med sine Peabody Ducks, bluesmiljøet i Beale Street og Union Street, National Civil Rights Museum og endelig Graceland.


Klubbmedlem Siri Malmstrøm holdt deretter innlegg om "Hva har formet meg" med utgangspunkt i sin oppvekst ved Oslofjorden som eldste i en søskenflokk på fem. Hun fikk tidlig omsorgsoppgaver av sine foreldre og demonstrerte raskt evner til å håndtere disse. Ja, det var forventet! Slik kom ansvarlighet og gjennomføringsevne til å prege henne allerede fra meget ung alder. Hun ble senere selv småbarnsmor og tok utdannelse ved Norges Idrettshøyskole samtidig. Siri ble tidlig opptatt av å utvikle egne meninger og ikke kopiere andres. Hun har alltid vært svært aktiv innen idrett og kultur - privat som yrkesmessig - og spilte en sentral rolle i Stavanger da byen var europeisk kulturhovedstad i 2008. 


Møtet ble avsluttet med utlodning, hvorpå noen medlemmer vandret over til et nærliggende "vannhull" for videre samvær. Det var snaut 30 medlemmer tilstede på møtet.


2. september - Rotary Summer Camp:

TRF- og prosjektkomitéen under sin leder Siri Malmstrøm gjennomførte et flott program ifm. klubbens rolle for Rotary Summer Camp, som omfattet underholdning av 11 utvekslingsstudenter fra Asia og Europa. Det var utflukter med overnatting til Kvitsøy, Sirdal og Månefossen fra torsdag til søndag 1. september. Mer info med bilder kommer. 

28. august - Klubbmøte:

Presidenten innledet møtet med å nevne at det nye styret hadde hatt sitt første møte. Han oppfordret så de klubbmedlemmene som ikke har, eller ønsker å fornye, bilde av seg selv på kubbens hjemmeside om å gjøre dette selv ved bruk av f.eks. mobiltelefon. Send bildene til presidenten eller CICO - sitnevnte svil sørge for innlegging. Presidenten opplyste videre at klubben vil ordne med Vipps-løsning for betaling ifm. klubbarrangementer. Endelig ble komiteélederne oppfordret til spesielt innkalle nye medlemmer til sine møter for raskere integrasjon og deltakelse i klubbens aktiviteter.


Kveldens foredragsholder var Svein F. Hestvaag (f. 1957), som er krimforfatter med bosted Kverneland i Time kommune. Han kommer egentlig fra Bergenskanten, men bosatte seg på Jæren i 1969 og integrerte seg raskt i det lokale miljøet på mange måter. Svein har skrevet tilsammen sju bøker, som har klare trekk fra Jærmiljøet med pikante plott og hovedpersoner som går igjen fra bok til bok. Alle bøker har tittel som starter med ordet "Død". Vi fikk en rask gjennomgang av alle bøkene i kronologisk rekkefølge - fremført med stor entusiasme og vidd. Den siste boken heter "Død pels" og har historie hentet fra pelsdyrnæringens strabaser på Jæren de siste årene.


Det var omkring 25 medlemmer til stede.


 


21. august - Presidentens møte:

Presidenten innledet møtet med å opplyse om at klubbmedlem Terje Halmø og tidligere klubbmedlem Lyder Soltvedt nylig var gått bort i alder av hhv. 75 og 94 år. Klubbmedlemmene Harald Bergrem og Sigmund Hatløy fremførte minneord. Den høytidelige stunden ble avsluttet med ett minutts stillhet.


Dette var første møte i nytt Rotary-år og ble tradisjonen tro den nye presidenten, Ove Huus, sitt introduksjonsmøte med gjennomgang av planer for året, foreløpig program for høsten, litt om komitéene og egenomtale. Han kommenterte også litt om klubbens tilstand, om verdiorientering rundt den velkjente fire-spørsmålsprøven og minnet om pågående prosjekter. Styret vil ha sitt første for høsten mandag 26. august.

 

Klubbmedlem Steffen Andreasen minnet om klubbens deltakelse i Kirkens bymisjons grillarrangement torsdag 29. august med start kl. 16:00 og matservering kl. 18:30. Påmelding kan gjøres direkte til Steffen.


Klubbmedlem Siri Malmstrøm minnet om klubbens deltakelse i Rotary Summer Camp, som omfatter underholdning av 11 utvekslingsstudenter, hvor klubben har ansvar for diverse utflukter (Kvitsøy og Sirdal) i neste uke. Programmet er klart, men noen sjåfører/biler mangler for transport. Siri fikk umiddelbart mobilisert nødvendig antall klubbmedlemmer. Hun sendet ut program med oppmøtested snarest.  


Det var omkring  25 medlemmer til stede.


  


Tidlige møterapporter og meldinger finnes lagret under "Nyhetsarkiv".
 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Stavanger Søemandsforening
Adresse: Nedre Strandgate 17
Postnummer: 4006
Sted: Stavanger
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:45:00
Møtespråk: no

Klubbmøte
15. apr. 2020, 17.45 - 18.45

AVLYST! Bedriftsbesøk i Finansparken - SR-banks ny ...

Klubbmøte
22. apr. 2020, 17.45 - 18.45

AVLYST! Hovedinnlegg ved Herbjørn Tjeldtveit, dire ...

Klubbmøte
29. apr. 2020, 17.45 - 18.45

AVLYST! Hovedinnlegg ved Einar Risa, tidligere fag ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...