Velkommen til Gandsfjord Rotaryklubb!

Møtested:

Klubbens møter holdes i tredje etasje i Stavanger Søemandsforenings historiske lokaler i Nedre Strandgate 17/19 i Vågen i Stavanger. Inngang er gjennom smijernsporten i bakkant av det hvite trebygget.


      


Siste meldinger og klubbmøtereferater (se "Nyhetsarkiv" for tidligere innlegg):


20. mars - Klubbmøte
Presidenten hadde meldt forfall og innkommende president Ove Huus ledet møtet i hans fravær. Han startet med å informerte fra et vellykket og verdifullt PETS-seminar i Haugesund, der han og Inger Aase representerte fra klubben. Det ble deretter markert at Odd Leiv Andersen og Rune Schwebs fyller år i disse dager samt opplyst om at neste styremøte vil holdes 25. mars. 

Det ble videre opplyst at presidenten har invitert åtte av klubbens nyere medlemmer hjem til seg 1. april for erfaringsutveksling fra deres møte med klubben. Oddmund Haugland og Ove Huus vil også delta som hhv. leder for rekrutteringsarbeidet og innkommende president.

Kveldens foredragsholder var Jens Christian Roland fra Lyse, som leder cyber- og informasjonssikkerhetsarbeidet i selskapet. Hans tema var «Cyber Security», som er et høyaktuelt område for de fleste både privat og i arbeidslivet. Han fortalte om pågående nybrottsarbeid innen faget her hjemme og internasjonalt for å sikre viktige verdier innen, data, teknologi, økonomi osv. Risiki og kriminalitet er omfattende, og er organisert på flere nivåer fra de enkle/tilfeldige til de velorganiserte med stort skade-potensial. Den enkelte, bedrifter og samfunnet generelt må bli mer opplyst, årvåken og sikkerhetsbevisst enn tilfellet ofte er for tiden. Det er en stor og viktig utfordring.

Foredraget var interessant og mange spørsmål ble stilt fra medlemmene. 13. mars - Klubbmøte
Møtet startet med at Presidenten minnet om fire- spørsmålsprøven. 

Siri Malmstrøm orienterte så om Summercamp og klubbens rolle ifm. tilhørende arrangementer fra 29. til 31. august med aktiviteter, innkvartering og bespisning av 10-12 ungdommer i alderen 18-22 år. Klubben vil arbeide med programmets praktiske sider fremover. Medlemmene ble oppfordret til innspill samt hvordan den enkelte kan tenke seg å bidra. 

Deretter var der opptak av Susan Strømmen i klubben med Ove Huus som fadder. Velkommen! 

Hovedinnlegget ble holdt av dagen gjest, tidligere generalløytnant og fylkesmann Hjalmar I Sunde. Han fortalte om "et forsvar i oppløsning" og belyste utviklingen fra da Norge kunne forsvare seg på norsk jord med en overordnet ledelse til i dag, hvor forsvaret er splittet og i mindre grad representerer et totalforsvar. Videre er det betydelige spenninger politisk og geografisk. Landet kan ikke lenger hevde å være rustet til oppgaven ettersom det kun finnes én mobil bataljon og forsvarsbudsjettet kun utgjør omkring 1,5% av BNP. Tidligere hadde Norge opp mot 10 bataljoner og brukte 3,5% av BNP.  Hva skjer når den ene mobile bataljonen er nedkjempet? På den positive siden understreket han at forsvarets utdannelse stadig er av de beste. Men det vil gå lang tid før målsatt forsvarskapasitet er bygget opp. Regjeringen sier i 2024 – Hjalmar Sunde hadde liten tro på det. 

Det var et godt og engasjerende møte, som skapte god debatt.


6. mars 2019 - Klubbkveld
Klubbmedlem Andreas Tharaldsen holdt treminuttersinnlegg om utviklingen innen norsk arvelovgivning. En del forslag til endring og justering av gjeldende lov blir for tiden gjennomgått faglig og politisk. Noen viktige endringer blir det.
 
Deretter hadde klubbens yngste medlem Bjørg Ellen Hauge «Hva har formet meg«-innlegg: Det var en spennende historie fra oppveksten på Sunde gjennom forskjellige faser av eget liv tett på familien og i kulturelt arbeid frem til i dag som produksjonsleder i Stavanger Konserthus.

Møtet ble avsluttet med tradisjonell utlodning og besøk på A&W for noen.

27. februar 2019 - Vinterferie

20. februar 2019 - Klubbmøte
Presidenten startet møtet med å minne om fire-spørsmålsprøven og introdusere kveldens gjest. Kveldens hovedtema var "Hva betyr Brexit for næringslivet i Rogaland?" ved regionsdirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland:

 • Tone startet med å introdusere seg selv - og hun gjenkente straks vår fire-spørsmålsprøve fra sitt tidligere engasjement i Røde Kors. Hun er mor til fem og har et aktivt oppfølgningsarbeide med både fotball og håndball.
 • Hun presenterte NHO og sin rolle som mulighetsutvikler i Rogaland. Hun påpekte Rogalands spesielle rolle innen NHO på grunn av de mange store bedriftene i fylket. Men det er likevel et mangfoldig utvalg i størrelser - fra fire-fem ansatte til mange tusen, som alle har ulike utfordringer og støttebehov.
 • Hun minnet om at Norge og Rogaland har flere ben å stå på enn olje og fisk, noe mange ofte glemmer. I den sammenheng nevnte hun den store avhengigheten norske industri har gjennom handel med UK. Det er vår største partner og utgjør nesten 20% av all handel i 2018. Heri inngår også en betydelig delproduksjon samt samarbeid innen energi og finans.
 • Ut over trivielle praktiske forhold som førerkort, fortalte hun at UK nå planlegger å ansette 9.000 tollere bare til å ta seg av grensepasseringer. Det kan nok oppstå mer enn trivielle praktiske forhold i den sammenheng! 
 • Tone minnet til slutt om at Norges EØS-avtale består av 72 enkelstående avtaler, som er forvaltet av forskjellige etater. Hvis vi skulle ønske å tre ut av disse, ville det få uoverskuelige konsekvenser for både person- og nasjonaløkonomi, som kunne bli en aktuell problemstillig som følge av Brexit.
Møtet var som vanlig godt besøkt og stemningen var god!

 

13. februar 2019 - Klubbmøte
Presidenten ønsket alle velkommen og i særdeleshet kveldens foredragsholdere, nemlig rotarianerne Eva Wallem Nielsen og Sigrun og Per Skjæveland. Han ga deretter ordet til klubbmedlem Reidulf Klovning, som orienterte om Rotarys internasjonale sommerskole (Summer Camp). Reidulf har tatt initiativ til at klubben sammen med andre klubber i Stavanger skal delta i programmet for 2019. Det kommer mer informasjon om saken med det første. Deretter ble Rune Høgberg opptatt som nytt medlem i klubben - velkommen! Klubbmedlem Inger Aase er fadder.

Kveldens hovedprogram var orientering om status på klubbens prosjekt i Antsirabé, Madagaskar for videreutdanning av jenter ved overnevnte tre rotarianere:

 • Prosjektet ble startet i 2006 av tidligere Stavanger Vest RK. Fra 2015/2016 ble prosjektet overtatt av Gandsfjord RK. 
 • Klubben er engasjert ved å bidra med stipend til fem nye unge jenter årlig for å vøre elever ved den statlig videregående skolen  Lycee Resampa. Jentene har tidliger gått på grunnskole og trenger støtte for å komme seg videre med utdannelse.
 • Elise Ranoroantra, kalt Noro, står for utvelgelse av kandidater til stipendordningen og arbeider på skolen sammen med sin mann. 
 • Skolen har ca. 560 elever og noen av de først utdannede er nå lærere og assistenter på skolen. Andre har utdannet seg videre til helsearbeidere og jordmødre. 
 • Prosjektet går bra, men det er fortsatt behov for støtte. Det er blitt en utfordring at støttegruppen for ordningen stadig blir eldre, som medfører at nye givere med engasjement mangler i stadig større grad. Det arbeides hardt med å bøte på dette.
Det var et spennende foredrag om unge mennesker som er kommet videre i livet med Rotarys hjelp. 
Møtet hadde som vanlig godt fremmøte med tilhørende livlig debatt.

   

6. februar 2019 - Klubbmøte

Presidenten innledet kort med å ønske gjester velkommen og forklare programendring pga. sykdom. Klubbmedlem Jostein (Soland) hoppet inn som erstatter og foredro over temaet "Nye Stavanger - Norges vugge?":


 • Jostein startet med å utfordre nye kommunemodeller, hvor man bl.a. kan risikere å måtte krysse to kommunegrenser for å komme til eget kommunesentrum. Han etterlyste ansvar for slikt og etterpurte respekt for hva som holder innbyggere sammen.
 • Han minnet om at ved første kommunereform i 1837 var det et krav at alle innbyggere skulle kunne gå til fots til alle viktige funksjoner, bygget rundt kirken, i løpet av en dag. 
 • Jostein fortsatte på engasjert vis med beretning om Stavanger med vekt på Hafrsfjord og Rogaland som samlingspunkter historisk og grundig dokumentert arkeologisk. Han minnet ikke bare om slaget i Hafrsfjord i 872, men også om bosettinger så langt tilbake som ved slutten av siste istid for omkring 12.000 år siden. Han dvelte også ved Galta på Rennesøy - ett av de tidligste bostedene - og viste til dokumentasjon utført av professor Torgrim Titlestad.
 • Både før og etter slaget i Hafrsfjord var Rogaland var et senter for lovgivning og handel.
Det var godt oppmøte med gode dialoger blant medlemmene.

   

4. februar 2019 - Fellesmøte med Stavanger RK
Tidligere konsernsjef i Statoil, Arve Johnsen, holdt et spennende foredrag om "Norsk petroleumsvirksomhet – resultater og perspektiver" til over 180 deltakere. Rotarymedlemmer, ledsagere og venner fra ulike klubber fikk en fantastisk kveld. Se lenke for mer informasjon: http://www.stavanger.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/29#

 

 

30. januar 2019 - Klubbmøte
Møtet var et fellesmøte med Stavanger RK om Rotatrys sentrale verdier fremført av mangeårige og engasjerte rotarianer Laila Lærum. Hun ga et fyldig og inspirerende innblikk i hva Rotary står for samt noen sentrale føringer:

 • Visjon og retning
 • Mål og strategier
 • Prosjekter
 • Klubbens møter, liv og utvikling
 • Rotary som ressurssenter med kompetanser (blant medlemmene) utover avisenes spalter
Laila kommenterte utfordringen med å tilpasse og vitalisere klubbenes liv til dagens rammer globalt, lokalt og for det enkelte medlem. Blant medlemmene er det mange synspunkter på disse forholdene, som må brukes konstruktivt i klubbene for å møte fremtidens utfordringer og forventninger. Hun oppfordret til slike diskusjoner.

  

29. januar 2019 - Rotary Norden
Dersom du ønsker medlemsbladet Rotary Norden i digital utgave, går du frem som følger:
   1) Gå inn på din profil på Rotary Medlemsnett
   2) Trykk "Redigere"
   3) Trykk "Tidsskrifter"
   4) Velg "Digital utgave"
   5) Trykk "Lagre"
Du er ferdig og kan logge ut-

23. januar 2019 - Klubbkveld


Presidenten startet møtet med å ønske gjester velkommen. Bjørn (Arvesen) repeterte fire-spørsmålsprøven og minnet om den veiledende overskriften til spørsmålene i Rotarys statutter: «De fire spørsmålene stiller vi oss selv, om det vi tenker, sier og gjør». Tenk på det.

 

Donald (Provan) orienterte om Rotary Peace Fellowship, og at han har sendt utfordret UIS og MHS undersøke om interesserte og kvalifiserte kandidater skulle finnes. Klubbmedlemmene ble også utfordret til å finne kandidater, som ikke kan være barn eller barnebarn av rotarianere. Et skriv om saken vil snart bli sendt ut.

 

Klubbmedlem Ragny (Bergesen) holdt «Hva har formet meg»-innlegg:


 • Hun fortalte om en aktiv oppvekst på Grannes, Sola – 10 meter fra sjøen og "laaangt" utenfor byen – og om sine interesser rettet mot friluftsliv, jakt, hytte på fjellet og jolleseilas. 
 • Ungdomsårene inneholdt arbeid i fjøs og egen ponny samt ønske om en dag å bli veterinær. 
 • Etter ungdomsårene ble jollelivet skiftet ut med brettseiling. Hun endte opp i Paris som aupair for et års tid, hvorpå hun reiste hjem og søkte på studieplasser. Hun valgte et økonomistudium (BSc) i Trondheim. 
 • Ragny ble etter hvert gift med en flyger i Luftforsvaret, et liv som avstedkom 11 flyttinger på ni år og to barn!
 • I 1997 flyttet hun tilbake til Stavanger og ble fra 2000 eneforsørger for sine to gutter og jobbet som økonomiansvarlig og daglig leder i flere selskaper før hun startet eget regnskapsbyrå. I 2016 ble byrået solgt til SR Bank/Regnskapshuset SR.
 • Privat er Ragny i dag mor, aktiv jeger, hundeeier, seiler og snowboarder og fortsatt veldig glad i dyr. Hun giftet seg på ny i 2011 og fikk tre bonus-barn.
 • Hun arbeider nå som økonomi- og administrasjonssjef i Stavanger Turistforening.

Det var til slutt treminuttersinnlegg ved Karluf (Skogen), som fortalte om sin pensjonisttilværelse som leder for Opera Rogaland, som stadig har spennende arrangementer i samarbeid med bl.a. SSO, Sola kulturhus og SF Kino. Neste er Operagalla 8. og 9. februar i Stavanger konserthus og 10. februar i Sandnes kulturhus. Det er ledige billetter.

  

16. januar 2019 - Møte med DG Arild Dahle

      Presidenten innledet møtet med å presentere kveldens gjest, Distriktsguvernør (DG) Arild Dahle, og oppsummere hans møte med klubbens styre tidligere på dagen. Her ble klubbens prosjekter og arbeidsområder ble presentert. DG fikk deretter ordet og presenterte foruten seg selv sine aktuelle Rotary-saker:

 • Om sitt yrkesliv innen EDB og IT gjennom 25 år hos selskaper som Grieg-gruppen og EVRY.
 • Om det å ha vært President og komitéleder i Arna RK, hvor fellesskap og inspirasjon for hverandre alltid har vært en viktig pådriver sammen med stolthet over hva Rotary gjør lokalt og internasjonalt. Om sentrale spørsmål i denne sammenheng; hvor finner vi vennskap, spennende dagsaktuelle foredrag, mulighet til å bidra til gjøre verden bedre og arbeide aktivt for fred: Svaret er Rotary!
 • Om sitt møte med sittende Rotary Internationals President, Barry Rassin, en inspirerende, energirik og engasjert person som brenner for Rotary og som til fulle lever opp til sitt årsmotto: Be the inspiration! 
 • Om medlemsutvikling - Rotary sliter i Europa, en nedadgående trend er snudd i USA og det er generell vekst i Asia og i noen afrikanske land. DG oppfordret til å søke nye unge medlemmer. En klubb i Bergen har nå en innkommende president på kun 22 år! 
 • Om fellesprosjekter og gjøremål som skaper samhold og engasjement i klubbene samt å sende unge kvalifiserte personer på Ryla-opphold og nye medlemmer på PETS og kongresser for å lære om Rotary. Ingen er for unge til at bli medlem i Rotary!
Det ble et godt møte med mange tilstede og gode diskusjoner underveis.

  

11. januar 2019 - Nyttårskonsert i Stavanger Konserthus
Som vanlig deltok et betydelig antall klubbmedlemmer med partnere på den tradisjonelle nyttårskonserten. Mange deltok også i et trivelig måltid i konserthusets restaurant før forestillingen. Folk var feststemte og forestillingen var som alltid av høy kunstnerisk kvalitet. Det var tale fra Stavangers ordfører og andre prominente personer. Arrangementet ble humoristisk ledet av Espen Baranek Holm.

  

9. januar 2019 - Presidentens møte
Presidenten innledet med å ønske alle Godt Nytt År og orienterte deretter kort om klubbens prosjekter og ditto økonomiske støtte gjennom fjoråret. En av mottakerne var Kirkens Bymisjon, som klubbmedlem og Kirken Bymisjon-entusiast Ellinor (Bryne) fremsa en dyp takk fra.

 • CICO foretok en gjennomgang av Rotarys mange nyttige og profesjonelt utformede nettsider samt klubbens hjemmesider med visning og veiledning i bruk. Det ble også forklart hvordan medlemmer som ikke måtte ha etablert innloggingsrettigheter kan skaffe seg det og hvordan endring av epostadresse eller glemt passord kan håndteres. Spørsmål i disse forbindelser kan alltid rettes til CICO eller klubbsekretæren. Nyttige spørsmål ble stilt underveis samt forslag til oppfølging for CICO.
 • Møtet ble avsluttet med en orientering fra klubbmedlem & Past DG Christin (Landmark) om humanitære aktiviteter gjennom 2018.
 • Det var rundt 25 medlemmer til stede. Noen vandret hen til et "nærliggende vannhull" for mer sosialt samvær etter møtet.

Tidlige møtereferater og meldinger finnes lagret under "Nyhetsarkiv".
 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Stavanger Søemandsforening
Adresse: Nedre Strandgate 17
Postnummer: 4006
Sted: Stavanger
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 17:45:00
Møtespråk: no

Klubbmøte
27. mar. 2019, 17.45

Morten Eikli, Regional Dev. Manager i Hope for Jus ...

Klubbmøte
3. apr. 2019, 17.45

Klubbmedlem Torlaug Valvik: "Hva har formet meg?" ...

Klubbmøte
10. apr. 2019, 17.45

Kjartan Melberg, adm. dir. i NORCE-FI (IRIS-FI): " ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...